Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông báo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 6/2021

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-c...

Xem thêm

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026 | Hệ thống quản lý văn bản (vimaru.edu.vn)

Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021 | Hệ thống quản lý văn bản (vimaru.edu.vn)

Xem thêm

THÔNG BÁO QUAY TRỞ LẠI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI GIẢNG ĐƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/1ej9XPZbSHlykjROBSXTtKHo094KcLB0D/view?u...

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận