Tổ chức tầm nhìn thế giới và Tập đoàn LG phối hợp với Trường ĐHHHVN tổ chức sự kiện tuyển dụng, bàn giao trang thiết bị thí nghiệm điện và trao học bổng cho sinh viên

To chuc tam nhin the gioi va Tap doan LG phoi hop voi Truong DHHHVN to chuc su kien tuyen dung, ban giao trang thiet bi thi nghiem dien va trao hoc bong cho sinh vien

Thuc hien Du an "Tang cuong nang luc va co hoi tiep can nghe nghiep cho thanh thieu nien co hoan canh kho khan tai thanh pho Hai Phong, phan do Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam thu huong", 08h00 ngay 09/03/2023, To chuc Tam nhin The gioi cung Tap doan LG phoi hop voi Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam to chuc su kien tuyen dung ban giao trang thiet bi thi nghiem dien va trao hoc bong cho sinh vien.

Tham du su kien:

Ve phia To chuc tam nhin the gioi co ba Vu Thi Du, Truong chuong trinh vung Quan Ngo Quyen, Ba Phan Thi Hanh - Can bo du an.

Ve phia Cong ty LG Electronics tai Hai Phong, Viet Nam co ong Dang Viet Tuan, Truong Phong Nhan su; ba Dao Thi Xuan, chuyen vien tuyen dung.

Ve phia Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam co ba Nguyen Hong Van, PBTDU, Truong Phong Quan he quoc te; ong Truong Cong My - Truong phong Cong tac sinh vien kiem Giam doc Trung tam Dao tao va gioi thieu viec lam cung dai dien lanh dao cac khoa/vien thuoc Truong va 150 sinh vien.

Tai su kien, To chuc Tam nhin the gioi va Tap doan LG da trao hoc bong cho 20 sinh vien voi gia tri 120 trieu dong, trao tang cac trang thiet bi thi nghiem dien cho Khoa Dien - Dien tu voi gia tri 122,37 trieu dong.

 

 

Cac sinh vien tham gia su kien da duoc cac chuyen gia dao tao, huan luyen cua Tap doan LG gioi thieu ve Tap doan LG va cac cong ty thanh vien, gioi thieu ve quy trinh phong van, cac vi tri tuyen dung cua Tap doan LG,  duoc chia se kinh nghiem, ky nang tham gia phong van tuyen dung. Ban To chuc da tang 150 phan qua cho sinh vien tham du chuong trinh va 50 phan qua cho cac sinh vien nam cuoi tham gia phong van vong 1 ung tuyen vao cac vi tri tuyen dung cua Cong ty LGE.

Day la chuong trinh co y nghia thiet thuc, khong chi giup cho cac em sinh vien duoc nhan hoc bong co dieu kien va dong luc hoc tap tot hon ma con giup cho cac em sinh vien nam cuoi duoc ren luyen ky nang, thai do ung xu, tim hieu va nam bat cac co hoi nghe nghiep phu hop./.

Mot so hinh anh tai su kien tuyen dung tuyen dung, ban giao trang thiet bi thi nghiem dien va trao hoc bong cho sinh vien do To chuc tam nhin the gioi va tap doan LG phoi hop voi Truong DHHHVN to chuc:

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN