Chương trình học bổng Gemadept “Đồng hành cùng bạn, nắm bắt tương lai”

Ngay 22/4/2022 Phong Cong tac sinh vien, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam da to chuc trao Giay  chung nhan hoc bong Gemadept "Dong hanh cung ban, nam bat tuong lai" cho 14 sinh vien xuat sac cua Truong.

Day la hoc bong thuong nien cua Tap doan Gemadept danh cho cac sinh vien co thanh tich hoc tap tot, co dao duc tot, tich cuc tham gia hoat dong ngoai khoa  va co dinh huong nghe nghiep ro rang cung voi cac tieu chuan khac ve tieng Anh, ky nang mem. Chuong trinh hoc bong Gemadept lan nay duoc trao cho 60 sinh vien xuat sac den tu 6 truong dai hoc o ca ba mien dat nuoc gom truong Dai hoc Ngoai thuong CS2 (HCM), Dai hoc Giao thong van tai (HCM), Dai hoc Ton Duc Thang (HCM), Dai hoc Hang hai Viet Nam (Hai Phong), Dai hoc Kinh te - Dai hoc Da Nang, Dai hoc Kinh te quoc dan (Ha Noi). 14 sinh vien cua Truong thuoc cac nganh Kinh te van tai bien, Kinh te ngoai thuong, Logistics va chuoi cung ung, Dien tu dong cong nghiep, Ky thuat o to, Ky thuat co dien tu, Ky thuat co khi, Co dien tu da xuat sac vuot qua cac ung vien cua nhieu truong dai hoc danh tieng de nhan hoc bong nam hoc 2021-2022.

A group of people posing for a photo</p>
<p>Description automatically generated

 14 sinh vien xuat sac cua Truong duoc trao hoc bong Gemadept nam hoc 2021-2022

Sinh vien duoc chon trao hoc bong Gemadept se duoc nhan 1,5 trieu dong/thang trong suot nam hoc, duoc tiep tuc nhan hoc bong nam sau neu duy tri duoc thanh tich hoc tap trong nam hoc 2021-2022. Ngoai ra, sinh vien duoc cong nhan la pre-staff cua Gemadept voi cac quyen loi nhu: duoc tham gia cac hoat dong, su kien, tham quan, dao tao, ... cua Tap doan, duoc tham gia hoc nghe, thuc tap tot nghiep va uu tien tuyen dung lam viec tai cac don vi thuoc Gemadept sau khi tot nghiep.

Gemadept duoc thanh lap vao nam 1990, la mot trong ba cong ty dau tien duoc Chinh phu chon thi diem co phan hoa vao nam 1993. Tu nam 2002, Gemadept chinh thuc duoc niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam. Trai qua hanh trinh phat trien suot 3 thap ky, Gemadept da khang dinh duoc vai tro nha khai thac cang va logistics hang dau ca nuoc. Voi quy mo hang chuc cong ty con va cong ty lien doanh lien ket, Gemadept nhieu nam lien duoc vinh danh trong Top 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam, Top 1000 doanh nghiep dong gop nhieu nhat vao ngan sach quoc gia, Top 10 doanh nghiep logistics hang dau Viet Nam, Top 50 doanh nghiep kinh doanh hieu qua, Top 50 doanh nghiep niem yet tot nhat Viet Nam do Forbes binh chon va nhieu danh hieu khac. Trong nhung nam qua, Gemadept luon tao nhieu co hoi hoc bong,  kien tap, thuc tap cho cac the he sinh vien cua cac truong dai hoc danh tieng hang dau ca nuoc nham tim kiem va uom mam, phat trien doi ngu tre, la the he tiep noi dong gop vao su phat trien ben vung cua dat nuoc noi chung va cua Gemadept noi rieng.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN