Chế độ chính sách

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 (15/01/2021)

https://drive.google.com/file/d/1Qf5fdotVEk48FYlUOSTGndSvDJXOkuz3/view?u...  

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” (20/06/2017)

THONG TU LIEN TICH Sua doi, bo sung muc III cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008 cua lien bo Giao duc va Dao tao, Lao dong-Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh huong dan thuc hien Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14/...

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (20/06/2017)

THONG TU LIEN TICH Sua doi, bo sung muc III cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008 cua lien bo Giao duc va Dao tao, Lao dong-Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh huong dan thuc hien Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14/...

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người (13/06/2017)

Nghi dinh so 57/2017/ND-CP cua Chinh phu ve viec Quy dinh chinh sach uu tien tuyen sinh va ho tro hoc tap doi voi tre mau giao, hoc sinh, sinh vien dan toc thieu so rat it nguoi 

09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP (10/05/2017)

xin moi xem file dinh kem: 1/ 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HUONG DAN THUC HIEN MOT SO DIEU CUA NGHI DINH SO 862015ND-CP https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER3pRRVRfUFBDQkU/view?usp=sh... 2/ 118-QD-DHHHVN-CTSV-QUYET DINH BAN HANH VE...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN