09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP

xin moi xem file dinh kem:

1/ 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HUONG DAN THUC HIEN MOT SO DIEU CUA NGHI DINH SO 862015ND-CP

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER3pRRVRfUFBDQkU/view?usp=sh...

2/ 118-QD-DHHHVN-CTSV-QUYET DINH BAN HANH VE CONG TAC CO VAN HOC TAP

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQ251Y1JLdU9VNDQ/view?usp=sh...

3/ 119-QD-DHHHVN-CTSV-QUY CHE LUU HOC SINH TRUONG DHHHVN

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQ19BQk9xaE5UN1E/view?usp=sh...

4/ 36_2015_TT-BLDTBXH_291500-HUONG DAN HO SO, TRINH TU THU TUC THUC HIEN CHE DO UU DAI TRONG GIAO DUC

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DES2RNTXpxVjVEYXc/view?usp=sh...

5/ 44-2007-QD-BGDDT- QD VE HOC BONG KKHT

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER1d4aDNGaGtqeHc/view?usp=sh...

6/ Nghi_dinh_86_2015_ND_CP-QUY DINH VE CO CHE THU, QUAN LY HOC PHI DOI VOI CO SO GIAO DUC

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEeVhUWTdqMnVtbzA/view?usp=sh...

7/ QD 1733- 25082016 - BAN HANH QUY CHE CTSV

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DENVAzNnVGUzI0T0E/view?usp=sh...

8/ QD 2735- 22122016 Quyet dinh ban hanh quy dinh xet cap HBKKHT

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEUGZ3MS1VazZqUjQ/view?usp=sh...

9/ QD 3572-24122015 DIEU CHINH KHUNG DANH GIA REN LUYEN SINH VIEN

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEenpwNnZrOU1GVEE/view?usp=sh...

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook