Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

SỔ TAY SINH VIÊN

Sổ tay sinh viên 2018

Sổ tay sinh viên 2018    https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQkRxTjh0LTBKc194WWtsWWZRYlN...

Xem thêm

Sổ tay sinh viên 2015

Sổ tay sinh viên ĐHHHVN 2015 (bản in tháng 9 năm 2015):  https://drive.google.com/file/d/0B0p6hio5S6-WNHBLS3lnX0lycUU/view?usp=sh...   ​

Xem thêm

Sổ tay sinh viên 2016

Sổ tay sinh viên ĐHHHVN 2016 (bản in tháng 9 năm 2016):  https://drive.google.com/file/d/1o6WJt3nZBIMuErPZLoheuptNHyOS-esa/view?u... ​

Xem thêm

Sổ tay sinh viên 2017

Sổ tay sinh viên ĐHHHVN 2017 (bản in tháng 9 năm 2017): https://drive.google.com/file/d/1gr-HFQKstadTdHKgmWLniQAvRkJJOGHx/view?u...    

Xem thêm
Đăng kí nhận