VIỆC GIÁO DỤC CHO SINH VIÊN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT, CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, MA TÚY, PCCC, GIỮ GÌN TRẬT TỰ ATGT VÀ TTCC CÓ HIỆU QUẢ

Tham luan:

VIEC GIAO DUC CHO SINH VIEN CHAP HANH PHAP LUAT, CAC HINH THUC TUYEN TRUYEN PHONG CHONG TOI PHAM, MA TUY, PCCC, GIU GIN TRAT TU ATGT VA TTCC CO HIEU QUA

         

Cong tac tuyen truyen pho bien giao duc phap luat (PBGDPL), phong chong toi pham (PCTP), ngan chan te nan xa hoi, ma tuy, giu gin trat tu ATGT va TTCC la mot nhiem vu thuong xuyen, lien tuc cua truong Dai hoc Hang hai trong nhung nam vua qua. Thuc hien nhiem vu do Bo GTVT - Bo GD&DT giao, hang nam Nha truong tuyen sinh tren tat ca cac tinh thanh trong ca nuoc, quy mo dao tao da cap, da nganh, luu luong hon 13.000 HS-SV hoc tap tai truong, co so vat chat moi nam mot tang cuong, cong tac an ninh trat tu trong truong co nhung yeu cau moi, phuc tap hon.

Nhan thuc duoc tam quan trong, y nghia cua hoat dong nay va quan triet cac quan diem cua Ban Thuong vu Thanh doan trong chuong trinh phoi hop so 01 giua Giam doc CATP va BTV Thanh doan Hai Phong ve "Day manh cac hoat dong tuyen truyen phong chong toi pham, ma tuy, PCCC, giu gin trat tu ATGT va TTCC trong thanh nien, hoc sinh, sinh vien thanh pho", BTV Doan truong da chu dong lap ke hoach va to chuc thuc hien o cac cap bo doan va den tung doan vien, dat duoc nhung thanh tich dang ghi nhan:

De trien khai cong tac dam bao an ninh, trat tu, phong chong toi pham, te nan xa hoi trong HS-SV co hieu qua hon ngay tu dau nam hoc, truoc het BTV Doan truong tham muu cho Ban Giam hieu thanh lap Ban chi dao gom dai dien lanh dao Nha truong, Phong Dao tao & Cong tac sinh vien, Cong doan, Doan thanh nien, Hoi sinh vien, dai dien cac don vi phan cong trach nhiem cu the cho cac thanh vien. Doan TN phoi hop voi Phong DT va Cong tac sinh vien nha truong xay dung ke hoach va trien khai thuc hien hang nam va ke hoach dai han, bao cao thuong ky ve thuong truc Ban chi dao. Hang thang bao cao tinh hinh thuc hien chuong trinh ve phong, chong toi pham, te nan xa hoi, ATGT cho Ban Giam hieu va cong an dia phuong.

To chuc quan triet va tuyen truyen co hieu qua cac van ban cua Thu tuong Chinh phu, Bo, nganh cho toan the HS-SV thong qua cac hoat dong chinh tri, hoc tap Nghi quyet Dai hoi Dang, Doan. Hai nam qua, Doan truong da to chuc duoc 04 dot/10.427 doan vien, sinh vien hoc tap cac van ban quy pham phap luat, gom co cac van ban nhu sau: Nghi quyet 02 cua TW Doan, Luat dau tu; Luat so huu tri tue; Luat cu tru; Luat khoa hoc cong nghe; Nghi dinh 32/ND-CP cua Chinh phu quy dinh ve an toan giao thong; Luat thue thu nhap cac nhan; Luat phong chong benh truyen nhiem va Luat phong chong bao luc gia dinh,...

Doi voi doi ngu can bo doan, hoi chu chot da duoc tham gia hoc tap, quan triet nghi quyet Trung uong khoa X; Nghi quyet cua Dang bo Thanh pho Hai Phong; Cac lop hoc Nghi quyet cua BTV Thanh doan, thuc hien cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh va cuoc van dong "2 khong" trong nganh giao duc...duoc 4 lop (dat 100%). Rieng BTV Doan truong (co 7 dong chi) duoc tap huan day du cac chuyen de chinh tri-tu tuong va phap luat (4 dot dat 100%) do Nha truong to chuc.

Ve tuyen truyen giao duc phap luat cho HS-SV, Doan TN truong tiep tuc thuc hien "Chuong trinh quoc gia pho bien giao duc phap luat cua Chinh phu giai doan 2006-2010". Cong tac giao duc phap luat cho sinh vien cac he, bac dao tao (DH, CD, Tai chuc) trong nha truong 2 nam qua duoc to chuc trien khai duoc 04 dot, voi 13.240 luot cac em sinh vien tham gia hoc tap phap luat. Noi dung Van ban quy pham phap luat da duoc tuyen truyen, pho bien, gom co: Luat Phong chong ma tuy nam 2000; Bo luat hinh su nam 1999; Bo luat To tung hinh su nam 2003; Phap lenh phong chong mai dam; Luat an toan giao thong duong bo; to chuc 1 buoi tai KTX (ngay 18/11/2008) co 1.200 em sinh vien noi tru nghe cac dong chi Cong an bao cao ve tinh hinh an ninh trat tu. Ngoai ra, Doan truong con phoi hop voi cong ty Yamaha to chuc "Cuoc thi tim hieu luat giao thong duong bo va lai xe an toan" toi tat ca cac chi doan thuoc 7 Lien chi doan.               Doan truong to chuc cho cac Chi doan, chi Hoi sinh vien ky cam ket thuc hien (cam ket "Bon khong"):

- Khong dieu khien mo to, xe gan may khi khong co giay phep lai xe.

- Khong lang lach, danh vong chay qua toc do quy dinh.

- Khong co vu va tham gia dua xe trai phep.

- Khong dieu khien mo to, xe may sau khi da uong ruou, bia.

Trong thang hanh dong cao diem phong chong ma tuy va huong ung ngay toan dan phong chong ma tuy 26/6 hang nam Doan truong thuong xuyen to chuc thuc hien theo ke hoach chung cua Thanh doan, luc luong sinh vien cua truong da tham gia mit tinh, tuan hanh ra quan phong chong ma tuy tren dia ban thanh pho. Ban Thuong vu Doan truong da in an phat nhieu loai tai lieu ve phong chong toi pham, ma tuy (350 bo tai lieu, 1.750 tranh anh, to buom) phat cho tat ca cac khoi lop tu to chuc nghien cuu hoc tap.

Mat khac nham da dang hoa hinh thuc tuyen truyen pho bien giao duc phap luat cho HSSV, BTV Doan truong da mo chuyen muc "Giao duc phap luat" tu thang 10/2008 tren trang Bao "Mai Truong Dai Duong" va dien dan SINHVIENHANGHAI.COM cua truong da tao duoc hieu ung rat tot phuc vu cho sinh vien hoc tap, hoi dap phap luat thong qua sach bao va mang internet.

            Dong thoi Doan truong thanh lap cac to chuc nhu Doi thanh nien xung kich bao ve an ninh, Doi tham do du luan sinh vien, Doi sinh vien tu quan ky tuc xa, duy tri thuong xuyen giao ban hang thang Bi thu, Lop truong tat ca cac lop de tong ket, danh gia, thi dua, rut kinh nghiem va pho bien cac cong viec can trien khai cua Doan Thanh nien truong. Doan truong thuong xuyen cung co to bao ve chuyen trach nhu boi duong nghiep vu, trang bi, to chuc truc 24/24 gio trong ngay, tuan tra, canh gac bao ve tai san cua Nha truong, bao ve hoc sinh, sinh vien. To chuc cham lo doi song tinh than, mua sam them cac phuong tien nghe nhin, thu hut hoc sinh, sinh vien vao cac hoat dong lanh manh (van nghe, the duc, the thao...) de han che va ngan ngua cac mat tieu cuc, phong chong cac te nan nay sinh. Kip thoi thu va giao cho co quan cong an truyen don, to roi, ban tin co noi dung phan dong.

            Qua nhung ket qua tren cho thay cong tac tuyen truyen, pho bien giao duc phap luat cua Doan truong 2 nam qua tiep tuc duoc khang dinh, ngay cang di vao chieu sau. Ket qua nay da thuc su chuyen bien ve nhan thuc cung nhu hanh dong trong hoc sinh sinh vien ve quyen va nghia vu cua minh trong viec tuan thu, thuc hien phap luat cua Nha nuoc, duong loi chinh sach cua Dang.

Voi nhung thanh tich da dat duoc truong Dai hoc Hang hai da gop phan dang ke vao viec phong ngua, ngan chan cac loai toi pham, te nan xa hoi, ma tuy xam nhap vao giang duong va trong cong dong, luon duoc Dang uy, Ban Giam hieu, Thanh doan danh gia cao ve thanh tich cong tac tuyen truyen phong chong toi pham, ma tuy, PCCC, giu gin trat tu ATGT va TTCC trong thanh nien, hoc sinh, sinh vien thanh pho.

De khong ngung hoan thien va phat huy hieu qua nhiem vu cong tac tren trong thoi gian toi, theo toi, chung ta can tiep tuc lam tot mot so bien phap phap nhu sau:

1. Tang cuong su lanh dao cua Dang uy, cua chinh quyen va cac cap lanh dao don vi co so, phai dam bao viec quan triet, van dung thuc hien nghiem chinh quan diem cua Dang, cua Chinh phu va cua Bo Giao duc va dao tao, Thanh doan Hai Phong ve cong tac tuyen truyen tuyen truyen phong chong toi pham, ma tuy, PCCC, giu gin trat tu ATGT va TTCC trong thanh nien, hoc sinh, sinh vien thanh pho trong thoi gian tiep theo.

2. Trien khai dong bo cac bien phap, phoi hop chat che giua lanh doa don vi voi cac co quan chuyen trach phap luat o dia phuong, nhat la hoat dong chi dao cua BTV Doan. Dong thoi phat huy cao hon nua tinh chu dong, tich cuc cua cac to chuc nhu: Hoi sinh vien, cac doi xung kich, cac luc luong tinh nguyen trong cong tac giao duc tuyen truyen. Tien toi xay dung co quan vung manh ve chinh tri, to chuc, dam bao an ninh chinh tri - trat tu an toan xa hoi va phat trien ben vung.

3.  Dao tao, bo sung doi ngu bao cao vien, giang vien du so luong, chat luong va dau tu dung muc cho nhiem vu tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat; tiep tuc doi moi phuong phap, hinh thuc va noi dung tuyen truyen, pho bien, giao duc phap luat, nhat la phap luat ve Giao duc dao tao, phap luat Can bo cong chuc, Quy che hoc sinh sinh vien.

4. Tang cuong dong vien, khuyen khich CBCC va HSSV chu dong, tu nguyen tham gia that day du nghiem tuc viec hoc tap, nghien cuu va thuc thi phap luat. Tich cuc tham gia phat hien va dau tranh phong chong toi pham, te nan ma tuy, giu gin trat tu an toan xa hoi.

Co the noi trong nhung nam qua, voi nhan thuc dung dan ve trach nhiem va su no luc cua BTV Doan truong, su phoi hop, giup do cua Thanh doan, cong tac an ninh trat tu, giao duc phong, chong toi pham, ma tuy, giu gin trat tu ATGT va TTCC trong thanh nien, hoc sinh, sinh vien o truong Dai hoc Hang hai da duoc chi dao va trien khai thuc hien nghiem tuc, dat nhieu hieu qua thiet thuc. Nhung thanh tich tren cang khang dinh vung chac chu truong dua giao duc phong chong toi pham, ma tuy, PCCC, giu gin trat tu ATGT va TTCC trong thanh nien, hoc sinh, sinh vien thanh pho vao truong hoc la dung dan va can thiet de nang cao y thuc chap hanh phap luat cung nhu ky luat cua hoc sinh, sinh vien o trong nha truong va ngoai xa hoi, co tam chien luoc lau dai trong viec dao tao, giao duc toan dien cho the he tre.

                                                                                                   HET

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN