Lễ ký biên bản hợp tác công nhận chương trình đào tạo liên kết hệ cử nhân giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Tasmania - Úc

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam la mot trong so it cac truong dai hoc duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet xay dung thanh truong Dai hoc trong diem quoc gia. Nha truong thuc hien dao tao da nganh, da bac hoc tu dao tao nghe den dao tao tien si, la co so dao tao hang dau cung cap nguon nhan luc chat luong cho cac nganh kinh te, xa hoi trong nuoc va quoc te.

Nha truong la mot trong nhung co so dao tao tien phong trong ca nuoc va buoc dau tao duoc nhung thanh tuu dot pha trong hop tac quoc te. Tu nam 2013, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam da ky thoa thuan hop tac dau tien voi Dai hoc Tasmania (University of Tasmania - UTAS) thuoc top 4 truong dai hoc lau doi nhat nuoc Uc. Tu do den nay, rat nhieu hoat dong hop tac da duoc hai Truong thuc hien mot cach co hieu qua.

Trong khuon kho hop tac giua Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam va Dai hoc Tasmania - Uc, Vien Dao tao quoc te duoc Nha truong giao cong tac phoi hop, xay dung va trien khai viec cong nhan chuong trinh dao tao lien ket cho chuong trinh chuyen tiep voi Dai hoc Tasmania - Uc.

Sau mot thoi gian trao doi, ban bac giua Vien Dao tao quoc te, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam va Dai hoc Tasmania - Uc, hai don vi da di den ket qua xay dung thanh cong chuong trinh chuyen tiep. Dai hoc Tasmania - Uc da cong nhan 02 chuong trinh dao tao he cu nhan cua Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam. Sinh vien se hoan thanh 8 mon hoc duoc cong nhan tai Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam trong 2 nam va chuan bi nang luc ngoai ngu, sau do se chuyen tiep hoc 2 nam con lai va nhan bang cu nhan tai Dai hoc Tasmania, Uc.

Sang 20/09/2023, Le ky bien ban hop tac cong nhan 02 chuong trinh dao tao he cu nhan cua Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam cho sinh vien tham gia chuong trinh chuyen tiep tai Dai hoc Tasmania - Uc da dien ra tai Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam. Day la co hoi de hoc sinh, sinh vien Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam noi rieng va sinh vien Viet Nam duoc tiep can voi chuong trinh dao tao dat chuan quoc te.

Vimaru

Tham du le ky ket: ve phia Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam co PGS.TS. Nguyen Minh Duc - Pho Hieu truong Nha truong, Vien Dao tao Quoc te,  dai dien lanh dao cac Phong Dao tao, Phong Cong tac sinh vien, Phong Quan he Quoc te, Doan thanh nien - Hoi sinh vien; Dai dien Lanh dao cac Khoa Kinh te, Khoa Quan tri, Khoa Ngoai ngu, Vien Dao tao Chat Luong cao.

Ve phia Dai hoc Tasmania: Giao su Stephen Cahoon - Chuyen nganh Logistics; Giao su Rob Palmer - Truong du an; Co Thuy Phan - Dai dien Truong Dai hoc Tasmania tai Viet Nam.

De tiep can, quang ba chuong trinh chuyen tiep den dong dao hoc sinh, sinh vien va cac phu huynh tren dia ban thanh pho, Vien Dao tao quoc te da xay dung va thuc ke hoach Marketing voi mot chuoi cac hoat dong ve chuong trinh gioi thieu ve hoat dong cong nhan chuong trinh dao tao cho chuong trinh chuyen tiep

Ngoai ra, Dai dien Truong Dai hoc Tasmania da co buoi chia se, tu van, gioi thieu ve Tasmania va chuong trinh chuyen tiep den hon 150 sinh vien Chuong trinh tien tien va cac phu huynh quan tam den chuong trinh.

Vimaru

De quang ba them ve hinh anh nuoc Uc, Bang Tasmania cung nhu cuoc song hoc tap, sinh hoat tai Dai hoc Tasmani - Uc va tam nhin ve nganh Logistics, Vien Dao tao quoc te da to chuc lop hoc chuyen de Logistics voi su chia se tu Giao su Stephen Cahoon den tu Dai hoc Tasmania cho sinh vien Chuong trinh tien tien va cac ban sinh vien quan tam den chuong trinh. Ben canh do, Vien con to chuc buoi giao luu giua giao su Dai hoc Tasmania voi sinh vien khoi chuyen ngu - Khoa Ngoai ngu, Truong Dai hoc Hang Hai Viet Nam.

Vimaru

Buoi Le ky bien ban hop tac cong nhan chuong trinh dao tao lien ket he cu nhan giua Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam va Dai hoc Tasmania - Uc da dien ra thanh cong tot dep, danh dau cho su hop tac sau rong giua hai ben trong thoi gian toi.

Vimarru

Nổi bật: 
Không nổi bật
Kiểu tin: 
Ngày tháng: 
Chủ nhật, Tháng 11 12, 2023 - 08:45
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook