Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

KẾ HOẠCH CTSV

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64 Năm học 2023-2024

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2023 (đợt 1)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-20...  

Xem thêm

Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên năm 2022

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-sinh-vi...  

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 2)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2022dot-2

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Hoi-nghi-cong-tac-co-van...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 1)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/02-kh-dhhhvn_1_...  

Xem thêm

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

Xem thêm

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026

Kế hoạch giáo dục, đào tạo định hướng, phát triển phẩm chất sinh viên giai đoạn 2021-2026 | Hệ thống quản lý văn bản (vimaru.edu.vn)

Xem thêm

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHCỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021 | Hệ thống quản lý văn bản (vimaru.edu.vn)

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

Xem thêm

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (đợt 1)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2020-dot-1

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận