Công tác sinh viên

Kế hoạch thực hiện công tác sinh viên trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (17/01/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Duong-lich-va-Tet-Nguyen-dan-Quy-Mao

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 63 năm học 2022-2023 (28/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-s...  

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2022 (27/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Lịch chào cờ định kỳ-sinh hoạt năm học 2022-2023 (06/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Lich-chao-co-dinh-ky-sinh-hoat-nam...  

Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên năm 2022 (06/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-sinh-vi...  

Quyết định điều chỉnh Quy chế Công tác sinh viên (05/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-dieu-chinh-Quy-che-Cong...  

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10/2021 (18/10/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1507-tb-dhhhvn-...  

Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 cho toàn bộ sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy (23/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1397-tb-dhhhvn_...

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022 (14/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

THÔNG BÁO Về việc thu phí Bảo hiểm y tế HSSV năm 2022 và nhắc nhở lịch thu học phí học kỳ I năm học 2021- 2022 (13/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1330-tb-dhhhvn_...  

QUY CHẾ CTSV NĂM 2021 (07/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/2375-qd-dhhhvn-...  

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-cong-t...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 6/2021 (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-c...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN