Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên

Tham luan truong Dai hoc Hang hai

Nguoi trinh bay: d/c Nguyen Duc Hanh - Bi thu Doan truong nam 2012

Co the noi rang, toan bo cuoc doi hoat dong cach mang, su nghiep ve vang cua Ho Chi Minh la cham lo "trong nguoi", cham lo xay dung the he cach mang cho doi sau. Chu tich Ho Chi Minh nhieu lan noi ve thanh nien voi tam long thuong yeu vo han cua vi cha gia dan toc.

Truoc luc di xa, trong "Di chuc" thieng lieng, Nguoi con an can can dan: "Doan vien va thanh nien ta noi chung la tot, moi viec deu hang hai xung phong, khong ngai kho khan, co chi tien thu. Dang can phai cham lo giao duc dao duc cach mang cho ho, dao tao ho thanh nhung nguoi thua ke xay dung chu nghia xa hoi vua "hong" vua "chuyen". Boi duong the he cach mang cho doi sau la mot viec rat quan trong va rat can thiet".

Trong so nhung van de can giao duc cho doan vien, thanh nien, Ho Chi Minh dat len hang dau van de giao duc tinh than yeu nuoc. Trong nam dieu Nguoi day thieu nien va nhi dong, dieu thu nhat la: "Yeu To quoc, yeu dong bao"; doi voi thanh nien, "Truoc het phai yeu To quoc, yeu nhan dan. Phai co tinh than dan toc vung chac va tinh than quoc te dung dan".

Trong cong cuoc giao duc, boi duong the he tre cho dat nuoc, Ho Chi Minh nhan manh den nguyen tac giao duc toan dien. Theo Chu tich Ho Chi Minh, thanh nien la nguoi chu tuong lai cua nuoc nha; vi vay, ngay tu hien tai, "... thanh nien phai chuan bi lam nguoi chu nuoc nha. Muon the phai ra suc hoc tap chinh tri, ky thuat, van hoa, truoc het phai ren luyen va tham nhuan tu tuong xa hoi chu nghia, got rua ca nhan chu nghia...". Theo Nguoi: "Thanh nien can phai co tinh than va gan da sang tao, can phai co chi khi hang hai va tinh than tien len, vuot moi kho khan, gian kho de tien mai khong ngung". Du trong bat cu hoan canh nao, nguoi thanh nien cung phai song xung dang voi truyen thong ve vang cua dan toc.

La nguoi chu tuong lai cua dat nuoc, nhiem vu cua thanh thieu nien khong chi la hoc tap, ren luyen, ma con phai biet cong hien va hy sinh. Trong bai noi chuyen tai buoi le khai mac truong Dai hoc nhan dan Viet Nam, Ho Chi Minh da an can chi bao: "Nhiem vu cua thanh nien khong phai la hoi nuoc nha da cho minh nhung gi. Ma phai tu hoi minh da lam gi cho nuoc nha! Minh phai lam the nao cho ich loi nuoc nha nhieu hon? Minh da vi loi ich nuoc nha ma hy sinh phan dau chung nao?". Loi noi cua Nguoi tuy gian di ma that sau sac biet bao. Ngay nay, con nhieu ban tre dang mai me theo duoi nhung gia tri vat chat thap kem, tam thuong ma quen di trach nhiem, nghia vu lon lao cua minh doi voi To quoc, voi non song dat nuoc.

De giao duc the he tre, Ho Chi Minh rat chu trong toi vai tro cua nha truong, cua nganh giao duc - dao tao. Co the noi, truong hoc la moi truong thuan loi nhat de giao duc thanh nien tren moi phuong dien. Nha truong la noi tuoi tre tiep thu nhung tri thuc, nhung kinh nghiem de chuan bi buoc vao doi; trau doi dao duc, y chi, luyen ren nhung pham chat can thiet cho mot tuong lai tuoi sang. Trong Doi song moi, Ho Chi Minh da nhan manh vai tro cua nha truong trong che do moi: "Cot nhat la phai day hoc tro biet yeu nuoc, thuong noi, phai day cho ho y chi tu lap tu cuong, quyet khong chiu thua kem ai, quyet khong chiu lam no le".

Ben canh truong hoc, to chuc Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh cung co vai tro quan trong doi voi viec giao duc, boi duong thanh nien. Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh la mot to chuc cach mang do chinh Ho Chu tich va Dang Cong san Viet Nam sang lap, ren luyen; la doi ngu cua nhung nguoi thanh nien Viet Nam uu tu. Trong suot qua trinh cach mang Viet Nam, Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh da co nhung dong gop to lon vao su nghiep cach mang cua dan toc. Day vua la to chuc, vua la moi truong cho nguoi thanh nien yeu nuoc ren luyen va cong hien. De phat huy vai tro cua tuoi tre, Ho Chi Minh can dan: "Trung uong Doan can phai tang cuong hon nua viec giao duc tinh than yeu nuoc, giac ngo giai cap va dao duc cach mang cho doan vien va thanh nien". Trong boi canh ngay nay, loi nhac nhu do cua Nguoi lai cang co y nghia hon bao gio het.

Noi tom lai, tu tuong Ho Chi Minh ve boi duong doan vien, thanh nien noi bat cac quan diem lon:

- Thanh nien la luc luong xung kich chu yeu cua cach mang, la chu tuong lai cua nuoc nha.

- Dang, Nha nuoc va Doan TNSC HCM phai cham lo boi duong, giao duc ly tuong va dao duc cach mang cho thanh nien, giao duc y thuc lam chu va dao tao ho thanh nguoi lam chu tren tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi, nhat la khoa hoc ky thuat, dao tao nghe nghiep. Nghia la dao tao ho tro thanh nhung con nguoi vua hong, vua chuyen.

- Thanh nien phai tu vuon len, phan dau, ren luyen de that su la doi quan chu luc cua cach mang.

Trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te hien nay, de tiep tuc khang dinh vai tro cua thanh nien va tam quan trong cua viec giao duc, boi duong dao duc cach mang cho doan vien, thanh nien, Nghi quyet Trung uong 4 (khoa VII) cua Dang da chi ro: "Su nghiep doi moi co thanh cong hay khong, dat nuoc buoc vao the ki XXI co vi tri xung dang trong cong dong the gioi hay khong, cach mang Viet Nam co vung buoc theo con duong xa hoi chu nghia hay khong phan lon tuy thuoc vao luc luong thanh nien, vao viec boi duong, ren luyen the he thanh nien". Dai hoi X cua Dang cung xac dinh: "Doi voi the he tre, thuong xuyen giao duc chinh tri, truyen thong, ly tuong, dao duc, loi song; tao moi truong thuan loi de phat trien toan dien". Trong thuc tien, Dang va Nha nuoc ta rat quan tam den viec giao duc, ren luyen dao duc cach mang cho doan vien, thanh nien. Dieu do the hien o su quan tam cua Dang, Nha nuoc den nhung nhu cau, nguyen vong chinh dang cua tuoi tre. Tu do da co nhung chu truong, chinh sach, ke hoach cu the cho doan vien, thanh nien duoc ren luyen, lao dong, hoc tap, cong tac, duoc phat huy nang luc, kha nang sang tao va suc tre cua minh vao cong cuoc xay dung va bao ve dat nuoc. Duoi su lanh dao cua Dang, thoi gian qua Doan thanh nien Cong san Ho Chi Minh da phat huy vai tro nong cot, cung voi cac luc luong giao duc khac luon kien tri thuc hien nhiem vu giup Dang giao duc va ren luyen doan vien, thanh nien. Nhieu phong trao cach mang cua tuoi tre, tieu bieu nhu phong trao "Thanh nien lap nghiep", "Tuoi tre giu nuoc", "Thanh nien tinh nguyen", "Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc",... da dien ra het suc soi noi. Ket qua la da gop phan tao dung nen mot lop thanh nien moi, trong do co bo phan thanh nien tien tien di dau tren nhieu linh vuc, co thai do, nhan thuc tot va y thuc chinh tri cao, co y chi vuot qua kho khan, vuon len lap than, lap nghiep, phat huy manh me truyen thong xung kich cua lop thanh nien di truoc. Cung tu do ma vai tro, vi tri cua doan vien, thanh nien  ngay cang duoc khang dinh trong doi song xa hoi.

Vi vay, hon bao gio het, toan Dang, toan dan ta cang phai cham lo giao duc, boi duong the he tre, dac biet la giao duc, ren luyen dao duc cach mang, ly tuong cach mang nham "hinh thanh mot lop thanh nien nam, nu uu tu, vung vang ve chinh tri, kien dinh con duong xa hoi chu nghia", "co li tuong cao dep", "song co van hoa va tinh nghia, giau long yeu nuoc va tinh than quoc te chan chinh", biet "nuoi duong hoai bao lon", "tu cuong dan toc", theo tu tuong chi dao cua Dang va Bac Ho. Phai coi do la mot trong nhung nhiem vu hang dau, cap bach nhat boi vi no lien quan truc tiep den tuong lai cua dat nuoc va su truong ton cua dan toc ta.

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook