Tham luận về phong trào Hiến máu nhân đạo tại Đại hội Hội chữ thập đỏ Thành phố Hải Phòng

Tham luan ve phong trao Hien mau nhan dao tai Dai hoi Hoi chu thap do Thanh pho Hai Phong

(Don vi: Hoi Chu thap do Truong Dai hoc Hang hai)

       

 

  

Kinh thua Doan Chu tich, cac vi dai bieu khach quy!

Kinh thua toan the Dai hoi!

Moi ngay, moi gio, moi phut tren dat nuoc ta dang co hang ngan nhung so phan khong may man, dang can truyen mau de duy tri su song. The nhung, theo so lieu moi nhat cua Trung tam huyet hoc va truyen mau Trung uong, nhu cau truyen mau hien nay da vuot gan gap doi suc cung cua ngan hang mau. Dac biet la khoang thoi gian sau Tet, luong mau thu nhan duoc chi dap ung duoc khoang 1/3 nhu cau. Phan thieu hut con lai nay dang trong cho vao nhung tam long nhan ai cua chung ta.

Xac dinh hien mau nhan dao la mot trong nhung chinh sach xa hoi cua Nha nuoc, phu hop voi truyen thong dao ly dan toc. Dong thoi voi nhan thuc chia se nhung rui ro, dong cam voi nhung so phan, hoan canh kho khan. Hoi Chu thap do Truong Dai hoc Hang hai - mot to chuc co so luon duoc xep la don vi dan dau trong cac don vi hien mau nhan dao cua Thanh pho, hang nam Hoi da tich cuc van dong, tuyen truyen va chi dao cong tac hien mau nhan dao den can bo, giang vien, cong nhan vien va sinh vien bang nhieu hinh thuc nhu: gui thu keu goi, gui cong van den cac cac khoa, phong, ban; thiet ke noi dung cac khau hieu, bang ron; quan tam, chi dao cac cong doan, doan thanh nien co so thuc hien tuyen truyen, van dong; chuyen ket qua xet nghiem, tu van suc khoe cho nguoi tham gia hien mau; gui thu cam on, quan tam, cham lo voi nguoi hien mau.

Ty le nguoi hien mau cua Nha truong trong nhung nam 2006 - 2011 luon vuot o muc tren 200% trong tong so chi tieu Thanh pho giao. Nha truong duoc vinh du to chuc cac chuong trinh trong diem cua Thanh pho nhu: "Le hoi Xuan Hong", "Nhung giot mau trong he", "Ngay the gioi ton vinh nguoi hien mau"... duoc Hoi Chu thap do Thanh pho tuyen duong khen thuong tap the xuat sac qua cac nam, duoc Ban Chi dao Hien mau nhan dao Trung uong tang bang khen nam 2009 va nam 2010, duoc UBND thanh pho tang Bang khen nam 2010 va nam 2011. Truoc va sau cong tac hien mau nhan dao deu duoc tien hanh than trong, hieu qua, y nghia, nang cao duoc y thuc, trach nhiem cua nguoi tham gia. Ngay 07/4/2011, Hoi Chu thap do Nha truong to chuc "Le Hoi Xuan hong" cap thanh pho, thu hut duoc hon 1.000 nguoi den hien mau, trong 01 buoi sang cung ngay da thu nhan duoc 589 don vi mau (1 don vi = 350 ml mau) , thiet lap 01 ky luc moi o Thanh Pho Hai Phong ve so don vi mau duoc hien trong 01 lan. Nhung ket qua tren day cho thay hoat dong hien mau nhan dao do Hoi Chu thap do truong Dai hoc Hang hai to chuc dang ngay cang nhan duoc su dong thuan lon. Mat khac, cho thay y thuc, trach nhiem, nghia cu cao dep cua lanh dao Nha truong, cua can bo, giang vien va sinh vien. Ban than thay Pho Hieu truong phu trach cong tac sinh vien, TS. Pham Xuan Duong - Pho Hieu truong da 7 lan hien mau nhan dao.

Tu thuc tien tai truong Dai hoc Hang hai, de hoat dong hien mau nhan dao tro thanh thuong xuyen va co y nghia tot dep cho cong dong, Hoi Chu thap do Nha truong de xuat voi Dai hoi mot so giai phap nhu sau:

Mot la, tiep tuc thuc hien su chi dao cua Hoi Chu thap do Thanh pho, Ban Chi dao Van dong Hien mau Thanh pho lam tot cong tac khao sat, van dong, tuyen truyen, giao duc y thuc, trach nhiem cua can bo, cong chuc, tuoi tre voi xa hoi, voi truyen thong dao ly dan toc.

Hai la, doi moi cac phuong phap tuyen truyen nhu:

- Dan tai lieu, treo bang ron, ap phich co vu hien mau nhan dao voi nhung thong tin can thiet vao nhung vi tri de quan sat, noi tap trung dong nguoi cua Thanh pho. Boi vi day la hinh thuc co tac dung truc quan, tac dong truc tiep den cach nhin nhan cua cong dong.

- Gui thu cam on, thu moi hien mau tinh nguyen nham cam on, tham hoi, dong vien, chia se voi cac ca nhan (va tap the) tham gia hien mau sau khi ho da hien mau tinh nguyen xong. Qua do, se co tac dung lam cho nguoi da hien mau thay duoc su tran trong, quan tam, y nghia, su cong hien, cong lao mot phan cua minh doi voi xa hoi, tu do se lam lan toa su van dong, tuyen truyen trong nhung lan hien mau ve sau.

- Tap huan, pho bien kien thuc, y nghia, hieu biet ve cong tac hien mau nhan dao cho doi ngu can bo quan ly, cong chuc, giang vien va sinh vien.

- Luu tru danh sach nhung nguoi hien mau tinh nguyen (dac biet la nhung nguoi hien nhieu lan) de co ke hoach gap mat va ton vinh ho. Nen to chuc le ton vinh co quy mo, vi dieu nay se co tac dung lam cho nguoi hien mau tinh nguyen cam thay hanh dong cua ho duoc moi nguoi, duoc ban be, thay co, duoc xa hoi ghi nhan, thuc day tinh than hang hai, guong mau di dau trong hien mau va van dong, tuyen truyen.

Ba la, Hoi Chu thap do cac co so co ke hoach rieng ve hoat dong hien mau nhan dao phu hop voi thuc tien don vi minh, thanh lap cac Cau lac bo hien mau nhan dao, cac Cau lac bo nhung nguoi cung nhom mau. Xay dung phong cach tuyen truyen vien hoa nha, an can va chu dao. Lua chon dia diem hien mau dam bao sach dep, thoang mat. Nen to chuc hien mau nhan dao dinh ky moi nam 3 lan, moi lan cach nhau 4 thang. Sau moi lan can danh gia ve hieu qua, rut ra nhung sang kien, kinh nghiem, hinh thuc, cach lam hay, sang tao.

 

Kinh thua Dai hoi!

 

Cuoc song cua con nguoi du o bat ky giai doan nao cung phu thuoc nhieu vao dieu kien tu nhien va moi truong song. Nhung rui ro, bat hanh, kho khan ngoai y muon da lam cho mot bo phan dan cu roi vao tinh canh yeu the. De co the ton tai va phat trien, ho can duoc su tro giup cua xa hoi. Qua tham luan nay, toi muon nhan nhu rang: chi can hien mot phan mau cua minh, ban da cuu duoc rat nhieu nguoi truoc nguy co mat nguoi than, ban be va truoc tien la cuu duoc tinh mang cua chinh cac nguoi benh dang can den mau. Toi thay viec hien mau nhan dao la het suc y nghia va khong co hai cho suc khoe neu chung ta thuc hien dung quy trinh. Va dieu quan trong la de hoat dong nay tro thanh thuong xuyen, can rat lon su dong cam, chia se, y thuc trach nhiem, the hien nghia cu cao dep cua tung ca nhan voi xa hoi va dat nuoc.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN