Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

ISO - BIỂU MẪU CTSV

File đính kèm
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH
QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN - ĐHHHVN
QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - ĐHHHVN
SỔ TAY SINH VIÊN 2018 (ĐHHHVN)
QUY TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ
QUY TRÌNH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
QUY TRÌNH CẤP HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN
QUY TRÌNH CHO PHÉP SINH VIÊN NGHỈ HỌC VÀ TRỞ LẠI HỌC TẬP
QUY TRÌNH KỶ LUẬT SINH VIÊN
QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ SINH VIÊN

Trang