Văn bản - biểu mẫu

File đính kèm
11. Quy trình Công tác cố vấn học tập Microsoft Office document icon qt.ctsv_.11_-_quy_trinh_cong_tac_cvht.doc, Microsoft Office document icon bm.01._qt.ctsv_.11_-qd_phan_cong_cvht.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.11_-_quyet_dinh_chi_dinh_bo_nhiem_ban_can_su_lop.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.11_-_danh_sach_chi_dinh_bcs_lop.doc, Microsoft Office document icon bm.04.qt_.ctsv_.11_-_danh_sach_diem_danh.doc, Microsoft Office document icon bm.05.qt_.ctsv_.11-_lich_sinh_hoat_va_tiep_sv.doc, Microsoft Office document icon bm.06.qt_.ctsv11-_bien_ban_sinh_hoat_hang_thang.doc, Microsoft Office document icon bm.07.qt_.ctsv_.11_-_nhan_xet_hoc_ky_nam_hoc.doc, Microsoft Office document icon bm.08.qt_.ctsv_.11_-_phieu_tu_danh_gia_ren_luyen_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.09.qt_.ctsv_.11_-_ds_cbl_de_nghi_khen_thuong_theo_ki.doc, Microsoft Office document icon bm.10.qt_.ctsv_.11_-_bien_ban_hop_xet_phan_loai_lop.doc, Microsoft Office document icon bm.11.qt_.ctsv_.11_-_phan_loai_sinh_vien_va_lop_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.12.qt_.ctsv_.11-_danh_gia_cvht_sv_danh_gia.doc, Microsoft Office document icon bm.13.qt_.ctsv_.11-_cvht_tu_danh_gia_va_danh_gia_cua_khoa_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.14.qt_.ctsv_.11-_tong_hop_danh_gia_cvht.doc, Microsoft Office document icon bm.15.qt_.ctsv_.11_-_thong_tin_cuu_sv.doc
10. Quy trình cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Microsoft Office document icon qt.ctsv_.10-_quy_trinh_cap_hoc_bong_khuyen_khich_hoc_tap_cho_sv.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.10_-_bien_ban_xet_phan_loai_hoc_tap_ren_luyen.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.10_-_bang_phan_loai_hoc_tap_va_ren_luyen.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.10_-_bang_phan_loai_diem_thuong_can_bo_lop.doc
9. Quy trình cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Microsoft Office document icon qt.ctsv_.09_-_quy_trinh_cap_hoc_bong_tai_tro_cho_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.09_-_danh_sach_de_nghi_cap_hoc_bong_tai_tro.doc
8. Quy trình xét kỷ luật sinh viên Microsoft Office document icon qt.ctsv_.08_-_quy_trinh_xet_ky_luat_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.08_-_bien_ban_hop_ky_luat.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.08_-_danh_sach_de_nghi_ky_luat.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.08_-_qd_khien_trach_canh_cao.doc, Microsoft Office document icon bm.04.qt_.ctsv_.08_-_qd_dinh_chi_hoc_tap_1_nam.doc, Microsoft Office document icon bm.05.qt_.ctsv_.08_-_qd_buoc_thoi_hoc.doc
7. Quy trình cho phép sinh viên trở lại học sau khi nghỉ dài ngày Microsoft Office document icon qt.ctsv_.07_-_quy_trinh_cho_phep_sinh_vien_tro_lai_hoc_sau_nghi_hoc_dai_ngay.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.07_-_don_xin_tro_lai_hoc_tap.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.07_-_qd_tro_lai_hoc_tap.doc
6. Quy trình cho phép sinh viên nghỉ học dài ngày Microsoft Office document icon qt.ctsv_.06_-_quy_trinh_cho_phep_sinh_vien_nghi_hoc_dai_ngay.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.06_-_don_xin_nghi_hoc_dai_ngay.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.06_-_don_xin_thoi_hoc.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.06_-_phieu_xac_nhan_thanh_toan_tai_san.doc, Microsoft Office document icon bm.04-qt.ctsv_.06_quyet_dinh_ve_viec_cho_sinh_vien_thoi_hoc.doc, Microsoft Office document icon bm.05-qt.ctsv_.06_quyet_dinh_ve_viec_cho_sinh_vien_nghi_hoc_06_thang_01_nam.doc, Microsoft Office document icon bm.06-qt.ctsv_.06_quyet_dinh_ve_viec_cho_sinh_vien_nghi_hoc_06_thang_01_nam_chua_benh.doc
5. Quy trình lao động giảm điểm phạt cho sinh viên Microsoft Office document icon qt.ctsv_.05_-_quy_trinh_lao_dong_giam_diem_phat_cho_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.05_-_don_xin_lao_dong_giam_diem_phat.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.05_-_bao_cao_cong_tac_sinh_vien_thang.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.05_-_bao_cao_cong_tac_sinh_vien_theo_hoc_ky.doc
4. Quy trình cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng Microsoft Office document icon qt.ctsv_.04_-_cap_giay_xac_nhan_de_vay_von_tin_dung.doc, Microsoft Office document icon bm.01-qt.ctsv_.04_-_danh_sach_sinh_vien_can_vay_von.doc, Microsoft Office document icon phu_luc_1.doc
3. Quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên Microsoft Office document icon qt.ctsv_.03_-_quan_ly_ho_so_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.03_-_danh_sach_ho_so_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.02.qt_.ctsv_.03_-_bien_ban_tieu_huy_tai_lieu.doc
2. Quy trình Quản lý sinh viên nội trú Microsoft Office document icon qt.ctsv_.02_-_quy_trinh_quan_ly_sinh_vien_noi_tru.doc, Microsoft Office document icon bm.01.qt_.ctsv_.02_-_don_xin_vao_noi_tru.doc, Microsoft Office document icon bm.02-qt.ctsv_.02_-ly_lich_trich_ngang_sv.doc, Microsoft Office document icon bm.03.qt_.ctsv_.02_-_bien_ban_ban_giao_phong_o_noi_tru.doc, Microsoft Office document icon bm.04.qt_.ctsv_.02_-_danh_sach_sinh_vien_lop_phong_o.doc, Microsoft Office document icon bm.05.qt_.ctsv_.02_-_so_theo_doi_sinh_vien_va_diem_danh.doc, Microsoft Office document icon bm.06.qt_.ctsv_.02_-_don_xin_ra_khoi_khu_noi_tru.doc, Microsoft Office document icon bm.07.qt_.ctsv_.02_-_bien_ban_boi_thuong_tai_san.doc, Microsoft Office document icon bm.08.qt_.ctsv_.02_-_bien_ban_nhan_lai_tai_san_tu_sinh_vien.doc, Microsoft Office document icon bm.09.qt_.ctsv_.02_-_thong_bao_phat_diem_sv_vi_pham.doc, Microsoft Office document icon bm.10.qt_.ctsv_.02_-_don_xin_lao_dong_giam_diem.doc, Microsoft Office document icon bm.11.qt_.ctsv_.02_-_bang_tong_hop_vi_pham_cua_sv_theo_dot.doc, Microsoft Office document icon bm.12.qt_.ctsv_.02_-_don_xin_vang_mat_diem_danh.doc, Microsoft Office document icon bm.13.qt_.ctsv_.02_-_danh_sach_gui_thong_bao_va_qd_ky_luat_sv.doc, Microsoft Office document icon bm.14.qt_.ctsv_.02_-_bang_tong_hop_ket_qua_ren_luyen_hoc_ky.doc

Thông báo

Tuyển dụng

Hình ảnh hoạt động