Giới thiệu

PHONG CONG TAC SINH VIEN - DAI HOC HANG HAI VIET NAM

I/ Chuc nang

Tham muu cho Dang uy, Ban Giam hieu ve cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, dao duc, loi song cua sinh vien; thuc hien che do chinh sach, khen thuong, ky luat sinh vien; tu van cho sinh vien ve hoc tap va cac linh vuc lien quan; quan ly sinh vien noi, ngoai tru cua Truong.

II/ Nhiem vu

1. Can cu nhiem vu chinh tri cua Truong, xay dung chuong trinh, ke hoach hanh dong ve cong tac giao duc chinh tri, tu tuong cho sinh vien; nam bat va tong hop tinh hinh tu tuong cua sinh vien, phan anh kip thoi voi Dang uy va Ban Giam hieu; chu dong de xuat chu truong va bien phap hop ly giai quyet nhung van de lien quan.

2. To chuc va chu tri cac buoi noi chuyen ngoai khoa cho sinh vien nham ho tro cho cong tac giao duc tu tuong, pham chat, dao duc; ren luyen tac phong, nep song van minh, noi quy hoc duong. Kip thoi uon nan nhung quan diem lech lac, ngan chan anh huong cua van hoa doi truy, te nan xa hoi gop phan tich cuc trong cuoc van dong dau tranh chong tieu cuc trong hoc duong.

3. Phoi hop voi cac don vi lien quan, chu tri to chuc hoc tap quan triet chu truong, duong loi, nghi quyet cua Dang va chinh sach, phap luat cua Nha nuoc trong sinh vien. Phoi hop voi cac phong, Ban quan ly khu noi tru de trien khai va thuc hien cong tac bao ve chinh tri noi bo trong sinh vien.

4. Theo doi cong tac phat trien Dang trong sinh vien va de xuat voi Dang uy, Ban Giam hieu chu truong, giai phap, tao dieu kien thuan loi cho su phan dau, ren luyen cua sinh vien trong cong tac phat trien Dang.

5. Phoi hop voi cac don vi lien quan to chuc tiep nhan sinh vien khoa moi; to chuc "Tuan sinh hoat cong dan" vao dau moi nam hoc; phoi hop to chuc kham suc khoe sinh vien; phan lop, chi dinh ban can su lop; cap ma sinh vien.

6. Phoi hop voi Ban quan ly khu noi tru xem xet viec bo tri cho o cho sinh vien trong khu noi tru, kiem tra sinh vien trong viec chap hanh quy che khu noi tru; phoi hop voi chinh quyen dia phuong quan ly so sinh vien ngoai tru; kien nghi xu ly cac truong hop vi pham.

7. Quan ly ho so cua sinh vien. Thuong xuyen cap nhat, luu tru ho so va bao cao thong ke co lien quan nhu khen thuong, ky luat, ren luyen, hoc tap cua sinh vien chinh quy. Trich luc, chung thuc, sao y cac van ban, ho so sinh vien theo chuc nang quan ly va quy dinh cua phap luat.

8. To chuc thuc hien cac che do chinh sach cua Nha nuoc, Bo, Truong ve hoc bong, hoc phi, khen thuong- ky luat doi voi sinh vien. Lam thu tuc cho sinh vien vay von ngan hang phuc vu hoc tap theo quy dinh.

9. Chu dong phoi hop voi cac don vi trong truong to chuc cho sinh vien tham gia thi Olympic va nghien cuu khoa hoc.

10. Phoi hop voi Phong Dao tao, cac Khoa va cac don vi co lien quan trong viec to chuc danh gia ket qua ren luyen, xet cong nhan tot nghiep cho sinh vien.

11. Phoi hop voi gia dinh sinh vien trong cong tac quan ly sinh vien, xac dinh doi tuong sinh vien yeu kem, tim hieu nguyen nhan de co bien phap giao duc, giup do kip thoi.

12. Phoi hop voi Doan TNCSHCM, Hoi sinh vien truong to chuc cac hoat dong ren luyen than the, van nghe, the duc the thao; cac hoat dong xa hoi tu thien, den on dap nghia, sinh vien tinh nguyen; dinh huong cac chu truong cong tac, cac phuong thuc hoat dong cho sinh vien cua Truong theo tung thoi gian va chu de thich hop.

13. Chu tri phoi hop voi cac don vi, doan the trong va ngoai Truong thuc hien cong tac tu van cho sinh vien trong hoc tap, doi song, cho o, viec lam.

14. Chu dong khai thac cac hinh thuc thong tin, tuyen truyen da dang, thich hop de quang ba hinh anh, truyen thong tot dep cua Nha truong trong sinh vien va ben ngoai nham thu hut ngay cang nhieu hoc sinh co nguyen vong vao hoc tai Truong.

15. Quan ly can bo, vien chuc cua Phong theo su phan cap cua Hieu truong va su dung co hieu qua co so vat chat va cac phuong tien, trang thiet bi duoc giao.

16. Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

III. To chuc

  1. Thac sy Truong Cong My - Truong phong
  2. Thac sy Nguyen Duc hanh - Pho truong phong
  3. Chuyen vien Do Duy Cuong
  4. Chuyen vien Vu Thi Thanh
  5. Chuyen vien Nguyen Thu Tuy
  6. Chuyen vien Nguyen Thanh Son
  7. Chuyen vien Nguyen The Cuong
  8. Chuyen vien Pham Van Binh
  9. Chuyen vien Dam Ha Hoang 

IV. Phan Cong nhiem vu

1. Nhiem vu cua the cua Truong phong: Phu trach chung

2. Pho truong phong:

          Pho Truong phong la nguoi giup viec cho Truong phong, duoc Truong phong phan cong phu trach mot so bo phan cong viec cua phong, dong thoi truc tiep dam nhiem mot so cong viec cu the cua phong. Pho truong phong chiu hoan toan trach nhiem truoc Truong phong ve cong viec duoc phan cong phu trach.

          Pho Truong phong chu dong xu ly cac cong viec thuoc pham vi duoc phan cong. Trong nhung truong hop can thiet thi Pho Truong phong trao doi, ban bac voi Truong phong de cung xem xet va dua ra quyet dinh cuoi cung.

          - Giup viec cho Truong phong va chiu trach nhiem truoc Truong Phong ve quan ly dieu hanh cac mat cong tac ve quan ly dieu hanh cac mat cong tac CTSV ve cac hoat dong phong trao, tu van tuyen sinh, tiep sinh, cong tac ISO, hoat dong chao co, sinh hoat, bao cao thang cua cac Khoa, Phong CTSV va cac su vu co lien quan den sinh vien noi tru, ngoai tru. Kiem tra, nam bat tinh hinh sinh vien tai cac khu giang duong (Khu B, C1 va cac khu giang duong cua cac Khoa chuyen mon, Vien), cac khu noi tru (Khu C va Quan Nam); truc an ninh, truc he, truc Tet; tu van tuyen sinh, tiep sinh.

          - Ky thay Truong phong cac van ban thuoc tham quyen cua Truong phong trong pham vi duoc Truong phong phan cong.

          - Chi dao thuc hien, kiem tra, theo doi, don doc va dong vien kip thoi viec thuc hien cac mat cong tac da duoc phan cong dat ket qua.

          - Thuc hien va don doc dong vien viec thuc hien cac quy dinh cua Truong, Bo GD & DT va moi chu truong duong loi chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc.

          - Giai quyet cac cong viec Truong phong uy quyen trong thoi gian vang mat, di cong tac va phai bao cao lai sau khi Truong phong tro ve..

          - Lap ke hoach, tien do, bien phap thuc hien va hinh thuc dong vien nhung mat CTSV trinh Truong Phong.

          - Phu trach cong tac ISO cua Phong.

          - Bao cao, tong ket, rut kinh nghiem viec chi dao, thuc hien cac mat CTSV da duoc phan cong.

          - Thuc hien va don doc dong vien viec thuc hien cac quy dinh cua Truong, Bo GD & DT va moi chu truong duong loi chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc.

          - Chiu trach nhiem truoc Truong phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Mot so cong viec khac khi duoc Truong phong phan cong.

          3. Doi voi chuyen vien, nhan vien:

          Cac chuyen vien la nguoi chiu trach nhiem tham muu trong linh vuc cong viec duoc phan cong doi voi lanh dao phong.

          Moi quan he giua cac chuyen vien trong don vi la moi quan he binh dang, doan ket, tuong tro giup do lan nhau de cung hoan thanh tot cac nhiem vu duoc giao.

          Moi chuyen vien thuc hien nhiem vu tren co so hop tac va phan cong lao dong chat che. Quan triet phuong tram gioi mot cong viec, kiem nhiem mot so cong viec khac nham ho tro lan nhau hoan thanh tot nhiem vu duoc giao. Trong truong hop khi giai quyet cong viec ma cong viec do co su lien quan den nhieu chuyen vien thi cac chuyen vien chu dong ban bac, trao doi thong nhat de bao cao lanh dao phong xem xet, quyet dinh.

          Khi chuyen vien nghi phep, di hoc hoac vang mat phai bao cao lanh dao va phai ban giao cong viec dang giai quyet cho mot chuyen vien khac duoc lanh dao phong phan cong tiep nhan.

          Moi chuyen vien neu cao tinh than chu dong, sang tao, dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem truoc lanh dao don vi ve cac cong viec duoc phan cong. Khong ngung hoc tap, ren luyen nang cao trinh do chuyen mon nghiep vu. Nam vung he thong van ban phap quy lien quan den linh vuc cong tac cua don vi, nhat la cac van ban lien quan truc tiep den linh vuc cong tac cua minh, dam bao van dung chinh xac, kip thoi vao cac tinh huong cu the.

          Khi giai quyet cong viec phai dung thoi han duoc giao, dam bao chat luong, hieu qua; tuan thu dung quy trinh xu ly cong viec, dam bao ve noi dung, hinh thuc, trinh tu, thu tuc ban hanh van ban; trong qua trinh thuc thi cong viec co kho khan, vuong mac thi phai kip thoi bao cao voi Truong don vi duoc biet de tim huong giai quyet. Phai hoan toan chiu trach nhiem ve ket qua thuc hien cong viec cua minh va cong viec co lien quan.

          Chuyen vien cua don vi phai tao dieu kien thuan loi nhat cho can bo, vien chuc cua Truong khi den giai quyet cong viec. Thai do khi giao tiep phai nha nhan, an can, lich su, khiem ton; khong gay phien ha, sach nhieu. Giai quyet cong viec tren co so dam bao dung nguyen tac va theo quy dinh cua phap luat.

          Chuyen vien cua don vi phai giu gin bi mat cua don vi, khong duoc cung cap thong tin ra ben ngoai khi chua duoc su dong y cua Truong don vi.

          Phai thuc hien nghiem tuc ve trang phuc cong so va deo the theo quy dinh cua Nha truong.

          Cuoi tuan (thu 6) cac chuyen vien phai bao cao cu the cong viec da giai quyet trong tuan, cac cong viec ton chua giai quyet, ly do.

          Nhiem vu cu the cua cac chuyen vien:

*Chuyen vien 1:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa May tau bien va Khoa Dien - Dien tu.

          - Tham gia kiem tra, giam sat viec thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1 va A3.

          - Luu tru cong van den voi Phong va cong van di cua Phong.

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Xay dung chuong trinh, ke hoach ve  giao duc chinh tri, tu tuong cho sinh vien; nam bat va tong hop tinh hinh; chu dong de xuat chu truong va bien phap giai quyet.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 2:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa Kinh te.

          - Tham gia kiem tra, giam sat thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1, A4 va A3.

          - Phu trach ke hoach.

          - Tham gia cong tac ISO cua Phong.

          - Ho tro mang truyen thong.

          - Ho tro quan ly luu hoc sinh.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 3:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa Co khi, Khoa Dong tau, Khoa Ngoai ngu, Vien Khoa hoc co so.

          - Tham gia kiem tra, giam sat thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1 va A6.

          - Phu trach ke hoach.

          - Ho tro quan ly luu hoc sinh.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Tham gia cong tac ISO cua Phong.

          - Tiep nhan va to chuc "Tuan sinh hoat cong dan" cho sinh vien khoa moi vao dau moi nam hoc.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 4:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa Cong trinh va Vien Dao tao quoc te.

          - Tham gia kiem tra, giam sat thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1, A4 va A6.

          - Phu trach van ban, giay to lien quan den Cong tac sinh vien, quy che, che do chinh sach cua sinh vien.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - Thong tin, tuyen truyen, quang ba hinh anh cua Nha truong

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 5:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa Hang hai.

          - Tham gia kiem tra, giam sat thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1 va A2.

          - Theo doi cong tac phat trien Dang trong sinh vien.

          - Tham gia cong tac ISO cua Phong.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - Thong tin, tuyen truyen, quang ba hinh anh cua Nha truong

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 6:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach CTSV cua Khoa Cong nghe thong tin.

          - Tham gia kiem tra, giam sat thuc hien CTSV tai cac Khu noi tru va Giang duong B, C1, A4 va A6

          - Tham gia cong tac ISO cua Phong.

          - Phu trach ke hoach.

          - Phu trach mang truyen thong.

          - Phu trach quan ly luu hoc sinh.

          - Tham gia cong tac ISO cua Phong.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - Thong tin, tuyen truyen, quang ba hinh anh cua Nha truong

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Tiep nhan va to chuc "Tuan sinh hoat cong dan" cho sinh vien khoa moi vao dau moi nam hoc.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

          *Chuyen vien 7:

          - Chiu su phan cong cua Truong phong va Pho truong phong.

          - Phu trach van ban, giay to lien quan den Cong tac sinh vien, quy che, che do chinh sach, hoc bong, hoc phi cua sinh vien.

          - Kiem tra, don doc theo doi cac Khoa/Vien co sinh vien trong viec chap hanh quy che, ky luat, khen thuong cua sinh viec trong hoc tap va ren luyen.

          - Thuc hien tu van cho sinh vien ve hoc tap, ren luyen, doi song, cho o, viec lam.

          - To chuc su kien ve CTSV.

          - Mot so cong viec khac khi duoc lanh dao phan cong.

          - Chiu trach nhiem truoc lanh dao phong ve nhiem vu thuc thi.

          - Thuc hien cac nhiem vu khac theo su phan cong cua Hieu truong.

V. Doi thoai, tu van online cho sinh vien

Than gui cac em sinh vien Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU than men: https://www.facebook.com/CTSV.DHHHVN Day la dia chi facebook cua Phong Cong tac sinh vien Nha truong, moi thac mac, tu van giup do lien quan den cong tac sinh vien, cac em hoan toan co the hoi truc tiep hoac sms tren dien dan nay. Page nay lap ra nham giup duoc dong dao cac ban sinh vien toan truong, quan tri Page la cac thay va chuyen vien cua Phong, vi vay rat mong duoc su chia se va doi thoai van minh, lich su cua cac ban sinh vien Toan truong.

Page tu van giup do SV VMU, AD luon lang nghe va dong hanh cung ban: call 02253729153; inbox Page; bai dang gui: http://goo.gl/forms/gHMuP05l21

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN