Giới thiệu

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

I/ Chức năng

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

II/ Nhiệm vụ

1. Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Trường, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng ủy và Ban Giám hiệu; chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan.

2. Tổ chức và chủ trì các buổi nói chuyện ngoại khóa cho sinh viên nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức; rèn luyện tác phong, nếp sống văn minh, nội quy học đường. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội góp phần tích cực trong cuộc vận động đấu tranh chống tiêu cực trong học đường.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức học tập quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sinh viên. Phối hợp với các phòng, Ban quản lý khu nội trú để triển khai và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên.

4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên khóa mới; tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” vào đầu mỗi năm học; phối hợp tổ chức khám sức khỏe sinh viên; phân lớp, chỉ định ban cán sự lớp; cấp mã sinh viên.

6. Phối hợp với Ban quản lý khu nội trú xem xét việc bố trí chỗ ở cho sinh viên trong khu nội trú, kiểm tra sinh viên trong việc chấp hành quy chế khu nội trú; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý số sinh viên ngoại trú; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm.

7. Quản lý hồ sơ của sinh viên. Thường xuyên cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan như khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện, học tập của sinh viên chính quy. Trích lục, chứng thực, sao y các văn bản, hồ sơ sinh viên theo chức năng quản lý và quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Bộ, Trường về học bổng, học phí, khen thưởng- kỷ luật đối với sinh viên. Làm thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng phục vụ học tập theo quy định.

9. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức cho sinh viên tham gia thi Olympic và nghiên cứu khoa học.

10. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa và các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

11. Phối hợp với gia đình sinh viên trong công tác quản lý sinh viên, xác định đối tượng sinh viên yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ kịp thời.

12. Phối hợp với Đoàn TNCSHCM, Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, sinh viên tình nguyện; định hướng các chủ trương công tác, các phương thức hoạt động cho sinh viên của Trường theo từng thời gian và chủ đề thích hợp.

13. Chủ trì phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong và ngoài Trường thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên trong học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm.

14. Chủ động khai thác các hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, thích hợp để quảng bá hình ảnh, truyền thông tốt đẹp của Nhà trường trong sinh viên và bên ngoài nhằm thu hút ngày càng nhiều học sinh có nguyện vọng vào học tại Trường.

15. Quản lý cán bộ, viên chức của Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Tổ chức

  1. Thạc sỹ Trương Công Mỹ - Trưởng phòng
  2. Thạc sỹ Nguyễn Tuyết Minh - Phó trưởng phòng
  3. Chuyên viên Đỗ Duy Cường
  4. Chuyên viên Vũ Thị Thanh
  5. Chuyên viên Nguyễn Thụ Túy
  6. Chuyên viên Nguyễn Thế Cường
  7. Chuyên viên Phạm Văn Bình
  8. Chuyên viên Đàm Hà Hoàng 

IV. Phân Công nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ của thể của Trưởng phòng: Phụ trách chung

2. Phó trưởng phòng:

          Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số bộ phận công việc của phòng, đồng thời trực tiếp đảm nhiệm một số công việc cụ thể của phòng. Phó trưởng phòng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được phân công phụ trách.

          Phó Trưởng phòng chủ động xử lý các công việc thuộc phạm vi được phân công. Trong những trường hợp cần thiết thì Phó Trưởng phòng trao đổi, bàn bạc với Trưởng phòng để cùng xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

          - Giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng về quản lý điều hành các mặt công tác về quản lý điều hành các mặt công tác CTSV về các hoạt động phong trào, tư vấn tuyển sinh, tiếp sinh, công tác ISO, hoạt động chào cờ, sinh hoạt, báo cáo tháng của các Khoa, Phòng CTSV và các sự vụ có liên quan đến sinh viên nội trú, ngoại trú. Kiểm tra, nắm bắt tình hình sinh viên tại các khu giảng đường (Khu B, C1 và các khu giảng đường của các Khoa chuyên môn, Viện), các khu nội trú (Khu C và Quán Nam); trực an ninh, trực hè, trực Tết; tư vấn tuyển sinh, tiếp sinh.

          - Ký thay Trưởng phòng các văn bản thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng trong phạm vi được Trưởng phòng phân công.

          - Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và động viên kịp thời việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công đạt kết quả.

          - Thực hiện và đôn đốc động viên việc thực hiện các quy định của Trường, Bộ GD & ĐT và mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          - Giải quyết các công việc Trưởng phòng ủy quyền trong thời gian vắng mặt, đi công tác và phải báo cáo lại sau khi Trưởng phòng trở về..

          - Lập kế hoạch, tiến độ, biện pháp thực hiện và hình thức động viên những mặt CTSV trình Trưởng Phòng.

          - Phụ trách công tác ISO của Phòng.

          - Báo cáo, tổng kết, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện các mặt CTSV đã được phân công.

          - Thực hiện và đôn đốc động viên việc thức hiện các quy định của Trường, Bộ GD & ĐT và mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

          - Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Một số công việc khác khi được Trưởng phòng phân công.

          3. Đối với chuyên viên, nhân viên:

          Các chuyên viên là người chịu trách nhiệm tham mưu trong lĩnh vực công việc được phân công đối với lãnh đạo phòng.

          Mối quan hệ giữa các chuyên viên trong đơn vị là mối quan hệ bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

          Mỗi chuyên viên thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hợp tác và phân công lao động chặt chẽ. Quán triệt phương trâm giỏi một công việc, kiêm nhiệm một số công việc khác nhằm hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp khi giải quyết công việc mà công việc đó có sự liên quan đến nhiều chuyên viên thì các chuyên viên chủ động bàn bạc, trao đổi thống nhất để báo cáo lãnh đạo phòng xem xét, quyết định.

          Khi chuyên viên nghỉ phép, đi học hoặc vắng mặt phải báo cáo lãnh đạo và phải bàn giao công việc đang giải quyết cho một chuyên viên khác được lãnh đạo phòng phân công tiếp nhận.

          Mỗi chuyên viên nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về các công việc được phân công. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nắm vững hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, nhất là các văn bản liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của mình, đảm bảo vận dụng chính xác, kịp thời vào các tình huống cụ thể.

          Khi giải quyết công việc phải đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tuân thủ đúng quy trình xử lý công việc, đảm bảo về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản; trong quá trình thực thi công việc có khó khăn, vướng mắc thì phải kịp thời báo cáo với Trưởng đơn vị được biết để tìm hướng giải quyết. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc của mình và công việc có liên quan.

          Chuyên viên của đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, viên chức của Trường khi đến giải quyết công việc. Thái độ khi giao tiếp phải nhã nhặn, ân cần, lịch sự, khiêm tốn; không gây phiền hà, sách nhiễu. Giải quyết công việc trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc và theo quy định của pháp luật.

          Chuyên viên của đơn vị phải giữ gìn bí mật của đơn vị, không được cung cấp thông tin ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của Trưởng đơn vị.

          Phải thực hiện nghiêm túc về trang phục công sở và đeo thẻ theo quy định của Nhà trường.

          Cuối tuần (thứ 6) các chuyên viên phải báo cáo cụ thể công việc đã giải quyết trong tuần, các công việc tồn chưa giải quyết, lý do.

          Nhiệm vụ cụ thể của các chuyên viên:

*Chuyên viên 1:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Máy tàu biển và Khoa Điện – Điện tử.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1 và A3.

          - Lưu trữ công văn đến với Phòng và công văn đi của Phòng.

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch về  giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên; nắm bắt và tổng hợp tình hình; chủ động đề xuất chủ trương và biện pháp giải quyết.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 2:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Kinh tế.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1, A4 và A3.

          - Phụ trách kế hoạch.

          - Tham gia công tác ISO của Phòng.

          - Hỗ trợ mạng truyền thông.

          - Hỗ trợ quản lý lưu học sinh.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 3:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Cơ khí, Khoa Đóng tàu, Khoa Ngoại ngữ, Viện Khoa học cơ sở.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1 và A6.

          - Phụ trách kế hoạch.

          - Hỗ trợ quản lý lưu học sinh.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Tham gia công tác ISO của Phòng.

          - Tiếp nhận và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên khóa mới vào đầu mỗi năm học.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 4:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Công trình và Viện Đào tạo quốc tế.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1, A4 và A6.

          - Phụ trách văn bản, giấy tờ liên quan đến Công tác sinh viên, quy chế, chế độ chính sách của sinh viên.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 5:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Hàng hải.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1 và A2.

          - Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

          - Tham gia công tác ISO của Phòng.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 6:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách CTSV của Khoa Công nghệ thông tin.

          - Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện CTSV tại các Khu nội trú và Giảng đường B, C1, A4 và A6

          - Tham gia công tác ISO của Phòng.

          - Phụ trách kế hoạch.

          - Phụ trách mạng truyền thông.

          - Phụ trách quản lý lưu học sinh.

          - Tham gia công tác ISO của Phòng.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Tiếp nhận và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho sinh viên khóa mới vào đầu mỗi năm học.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

          *Chuyên viên 7:

          - Chịu sự phân công của Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

          - Phụ trách văn bản, giấy tờ liên quan đến Công tác sinh viên, quy chế, chế độ chính sách, học bổng, học phí của sinh viên.

          - Kiểm tra, đôn đốc theo dõi các Khoa/Viện có sinh viên trong việc chấp hành quy chế, kỷ luật, khen thưởng của sinh việc trong học tập và rèn luyện.

          - Thực hiện tư vấn cho sinh viên về học tập, rèn luyện, đời sống, chỗ ở, việc làm.

          - Tổ chức sự kiện về CTSV.

          - Một số công việc khác khi được lãnh đạo phân công.

          - Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ thực thi.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

V. Đối thoại, tư vấn online cho sinh viên

Thân gửi các em sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - VMU thân mến: https://www.facebook.com/CTSV.DHHHVN Đây là địa chỉ facebook của Phòng Công tác sinh viên Nhà trường, mọi thắc mắc, tư vấn giúp đỡ liên quan đến công tác sinh viên, các em hoàn toàn có thể hỏi trực tiếp hoặc sms trên diễn đàn này. Page này lập ra nhằm giúp được đông đảo các bạn sinh viên toàn trường, quản trị Page là các thầy và chuyên viên của Phòng, vì vậy rất mong được sự chia sẻ và đối thoại văn minh, lịch sự của các bạn sinh viên Toàn trường.

Page tư vấn giúp đỡ SV VMU, AD luôn lắng nghe và đồng hành cùng bạn: call 02253729153; inbox Page; bài đăng gửi: http://goo.gl/forms/gHMuP05l21

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook