NỘI DUNG - QUY CHẾ

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

SỔ TAY SV NĂM 2019 (09/10/2019)

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/14rstCIFl-l4m_thYinxq6WWiyzwPzc7Y/view?u...

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM (27/03/2018)

NOI QUY GIANG DUONG TAI TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM:  

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở (02/10/2017)

Thong bao 862 ve viec to chuc Hoi nghi tong ket nam hoc 2016-2017 va Hoi nghi sinh vien nam hoc 2017-2018 cap co so File dinh kem

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 (28/08/2017)

THONG BAO Ve viec cap Email cho sinh vien, hoc vien toan Truong tu nam hoc 2017-2018 Can cu vao nhu cau trao doi thong tin, lien lac doi voi sinh vien (SV), hoc vien (HV) cua Truong; tao su thong nhat va nang cao hieu qua  trong cong tac quan ly,...

QĐ 1733- 25082016 - BAN HÀNH QUY CHẾ CTSV (11/05/2017)

QD 1733- 25082016 - BAN HANH QUY CHE CTSV

09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 862015NĐ-CP (10/05/2017)

xin moi xem file dinh kem: 1/ 09_2016_TTLT-BGDDT-BTC-LDTBXH_308405-HUONG DAN THUC HIEN MOT SO DIEU CUA NGHI DINH SO 862015ND-CP https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DER3pRRVRfUFBDQkU/view?usp=sh... 2/ 118-QD-DHHHVN-CTSV-QUYET DINH BAN HANH VE...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN