NỘI DUNG - QUY CHẾ

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên (28/08/2023)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-Cong-tac-s...  

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên (21/02/2023)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co...  

Quyết định điều chỉnh Quy chế Công tác sinh viên (05/09/2022)

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-dieu-chinh-Quy-che-Cong...  

QUY CHẾ CTSV NĂM 2021 (07/09/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/2375-qd-dhhhvn-...  

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên (28/06/2021)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-cong-t...

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN (15/01/2021)

https://drive.google.com/file/d/121P5OmFtk6AC2NGMIHY_GJlNZhcswP6B/view?u...  

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH (04/03/2020)

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

SỔ TAY SV NĂM 2019 (09/10/2019)

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/14rstCIFl-l4m_thYinxq6WWiyzwPzc7Y/view?u...

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM (27/03/2018)

NOI QUY GIANG DUONG TAI TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM:  

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở (02/10/2017)

Thong bao 862 ve viec to chuc Hoi nghi tong ket nam hoc 2016-2017 va Hoi nghi sinh vien nam hoc 2017-2018 cap co so File dinh kem

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 (28/08/2017)

THONG BAO Ve viec cap Email cho sinh vien, hoc vien toan Truong tu nam hoc 2017-2018 Can cu vao nhu cau trao doi thong tin, lien lac doi voi sinh vien (SV), hoc vien (HV) cua Truong; tao su thong nhat va nang cao hieu qua  trong cong tac quan ly,...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN