Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

NỘI DUNG - QUY CHẾ

Quyết định Ban hành Quy chế Công tác sinh viên

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-Ban-hanh-Quy-che-Cong-tac-s...  

Xem thêm

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-co...  

Xem thêm

Quyết định điều chỉnh Quy chế Công tác sinh viên

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-dieu-chinh-Quy-che-Cong...  

Xem thêm

QUY CHẾ CTSV NĂM 2021

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/2375-qd-dhhhvn-...  

Xem thêm

Quyết định ban hành Quy định về công tác cố vấn học tập sinh viên

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-cong-t...

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN

https://drive.google.com/file/d/121P5OmFtk6AC2NGMIHY_GJlNZhcswP6B/view?u...  

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH

https://drive.google.com/file/d/1MqNK-NTuQ_jr66lkkoZiGXig2UwrTX6c/view?u...

Xem thêm

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

Xem thêm

QUY CHẾ CTSV NĂM 2019

https://drive.google.com/file/d/14rstCIFl-l4m_thYinxq6WWiyzwPzc7Y/view?u...

Xem thêm

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM:  

Xem thêm

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở

Thông báo 862 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị sinh viên năm học 2017-2018 cấp cơ sở File đính kèm

Xem thêm

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018

THÔNG BÁO Về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 Căn cứ vào nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc đối với sinh viên (SV), học viên (HV) của Trường; tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả  trong công tác quản lý,...

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận