Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

Về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018

Căn cứ vào nhu cầu trao đổi thông tin, liên lạc đối với sinh viên (SV), học viên (HV) của Trường; tạo sự thống nhất và nâng cao hiệu quả  trong công tác quản lý, điều hành; hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập, Nhà trường triển khai cấp phát Email cho SV, HV toàn trường như sau:

Đối tượng

Toàn bộ SV, HV các loại hình, các bậc đào tạo đang học tập tại Trường.

Thời gian áp dụng

Thực hiện áp dụng toàn Trường cho SV, HV từ tháng 9/2017.

Tài khoản Email sinh viên từ năm học 2017-2018

- Nhà trường cung cấp miễn phí toàn bộ địa chỉ Email cho sinh viên với tên mặc định chung là: tênmãsinhviên@st.vimaru.edu.vn, mật khẩu mặc định là ngày tháng năm sinh;

- Ví dụ: sinh viên có tên Nguyễn Văn An sinh ngày 14/05/1995, mã số sinh viên là 12345 sẽ có Email là an12345@st.vimaru.edu.vn và mật khẩu là 14051995;

- Sinh viên truy cập website nhà trường www.vimaru.edu.vn để đăng nhập lần đầu tiên, đổi mật khẩu và bổ sung thông tin cần thiết;

- Những Email trước đây với địa chỉ mãsinhviên@st.vimaru.edu.vn sẽ xóa toàn bộ.

- Thông tin hướng dẫn sử dụng: http://sudunggmail.com

Chi tiết: