THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018

THONG BAO

Ve viec cap Email cho sinh vien, hoc vien toan Truong tu nam hoc 2017-2018

Can cu vao nhu cau trao doi thong tin, lien lac doi voi sinh vien (SV), hoc vien (HV) cua Truong; tao su thong nhat va nang cao hieu qua  trong cong tac quan ly, dieu hanh; ho tro cong tac giang day va hoc tap, Nha truong trien khai cap phat Email cho SV, HV toan truong nhu sau:

Doi tuong

Toan bo SV, HV cac loai hinh, cac bac dao tao dang hoc tap tai Truong.

Thoi gian ap dung

Thuc hien ap dung toan Truong cho SV, HV tu thang 9/2017.

Tai khoan Email sinh vien tu nam hoc 2017-2018

- Nha truong cung cap mien phi toan bo dia chi Email cho sinh vien voi ten mac dinh chung la: tenmasinhvien@st.vimaru.edu.vn, mat khau mac dinh la ngay thang nam sinh;

- Vi du: sinh vien co ten Nguyen Van An sinh ngay 14/05/1995, ma so sinh vien la 12345 se co Email la an12345@st.vimaru.edu.vn va mat khau la 14051995;

- Sinh vien truy cap website nha truong www.vimaru.edu.vn de dang nhap lan dau tien, doi mat khau va bo sung thong tin can thiet;

- Nhung Email truoc day voi dia chi masinhvien@st.vimaru.edu.vn se xoa toan bo.

- Thong tin huong dan su dung: http://sudunggmail.com

Chi tiet:

 

 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN