Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

SỔ TAY SINH VIÊN 2018 (ĐHHHVN)

Sổ tay sinh viên 2018 

https://drive.google.com/file/d/0B8i7ROCkT6DEQkRxTjh0LTBKc194WWtsWWZRYlN...

 
 
(Những thay đổi cập nhật so với năm 2017: Quy chế CTSV mới 31/8/2018; Cách thưởng/ phạt điểm rèn luyện; Khung đánh giá rèn luyện thay đổi; Quy định về cố vấn học tập mới)
 
 

 

Ảnh đại diện: