Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - ĐHHHVN

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-ĐHHH-ĐT ngày 17 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam)

https://drive.google.com/file/d/10snPMMpjuSwsaYAnihMtFvgFX_lrKz5J/view?u...

Ảnh đại diện: