Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Kế hoạch tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên internet,mạng xã hội" của SV Trường Đại học Hàng hải Việt Nam