Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020.

Hội nghị sinh viên toàn Trường năm học 2019-2020.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2019-2020, “Hội nghị sinh viên năm học 2019-2020” đã được tổ chức vào ngày 30/11/2019 tại Hội trường A8. Hiệu trưởng đã trực tiếp chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của PHT Nguyễn Khắc Khiêm; lãnh đạo các đơn vị: các Khoa/Viện, Phòng/Ban; Đoàn TN, Hội SV; Trường CĐ VMU; và gần 400 sinh viên đại diện các khóa từ 57 đến 60.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

 

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những hoạt động trong năm học 2018-2019 và đưa ra định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Tại Hội nghị, thay mặt đoàn chủ tịch, Hiệu trưởng đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp hàng chục ý kiến thắc mắc, ghi nhận rất nhiều góp ý, đề xuất từ phía sinh viên Nhà trường về tất cả các mặt công tác: giảng dạy và học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, các dịch vụ trong trường dành cho sinh viên, các hoạt động ngoại khoá, các chương trình học bổng, quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tập, thực hành, cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp; tinh thần, thái độ phục vụ sinh viên của một số đơn vị, phòng ban chức năng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên trong trường... Phần đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên tại Hội nghị đã diễn ra trong không khí hết sức chân thành, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng.

Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp tại Hội trường

 

Kết thúc Hội nghị, Hiệu trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể thầy và trò của Nhà trường trong năm học 2018-2019. Kết quả chung về học tập, rèn luyện có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng sinh viên bị cảnh báo học tập đã giảm rõ rệt.

Nhà trường đã thay đổi mô hình cố vấn học tập theo hướng từng bước thích ứng và mang lại hiệu quả; đã đưa ra một số công cụ hỗ trợ công tác sinh viên như: cấp tài khoản cho cố vấn học tập để truy cập phần mềm quản lý đào tạo và công tác sinh viên của trường, cấp tài khoản email cho sinh viên toàn trường, phần mềm khảo sát đánh giá hoạt động của giảng viên, cố vấn học tập online và các kênh phản hồi của sinh viên về các hoạt động của nhà trường…

Tuy nhiên, ở một số đơn vị, công tác sinh viên chưa thực sự được quan tâm đúng mức; một số cán bộ ở các Phòng, Ban, Khoa, Viện còn có thái độ chưa phù hợp khi tiếp xúc với sinh viên, chưa thực sự trách nhiệm và tận tâm trong thực thi công vụ liên quan đến công tác sinh viên.

Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong toàn Trường phải đặt công tác sinh viên là một trong các nhiệm vụ trọng tậm, hàng đầu của năm học nhằm khẳng định quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường: Thực sự coi sinh viên là trung tâm của quá trình đào tạo. Cần tăng cường công tác chỉ đạo đến tất cả cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn Trường, nâng cao trách nhiệm công vụ, nắm bắt thường xuyên, kịp thời tình hình tư tưởng, những ý kiến đề xuất, phản hồi của sinh viên đến mọi hoạt động của Nhà trường nhằm làm tốt công tác tham mưu trên tất cả lĩnh vực liên quan đến sinh viên.