Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VMU STUDENT

1.    Đăng nhập

Cách 1: Đăng nhập bằng tài khoản Vimaru
Bước 1: Chọn Đăng nhập bằng tài khoản Vimaru. 
Bước 2: Đăng nhập bằng dịa chỉ email @st.vimaru.edu.vn.
VMUVMU\

Cách 2: Đăng nhập bằng số điện thoại

Nhập số điện thoại và mật khẩu do nhà trường cung cấp rối chọn Đăng nhập

VMU

2.    Tra cứu lịch học

Bước 1: Nhấn vào Lịch học ở thanh Menu.
Bước 2: Chọn Xem lịch tổng quát theo tháng (1) hoặc chọn học kỳ muốn xem lịch (2).
VMUVMU

3.    Tra cứu học phí
Bước 1: Nhấn vào Học phí ở thanh Menu.
Bước 2: Chọn học kì muốn xem học phí.
VMUVMU

4.    Tra cứu bảng điểm
Bước 1: Nhấn vào Bảng điểm ở thanh Menu.
Bước 2: Chọn học kì muốn tra cứu bảng điểm.
VMUVMU