Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Sổ tay sinh viên 2015

Sổ tay sinh viên ĐHHHVN 2015 (bản in tháng 9 năm 2015): 

https://drive.google.com/file/d/0B0p6hio5S6-WNHBLS3lnX0lycUU/view?usp=sh...