Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

THONG TU LIEN TICH

Sua doi, bo sung muc III cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008

cua lien bo Giao duc va Dao tao, Lao dong-Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh huong dan thuc hien

Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14/9/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve hoc bong chinh sach doi voi

hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan

------------------------------------------

Can cu Nghi dinh so 32/2008/ND-CP ngay 19 thang 3 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Giao duc va Dao tao;

Can cu Nghi dinh so 106/2012/ND-CP ngay 20 thang 12 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi;

Can cu Nghi dinh so 215/2013/ND-CP ngay 23 thang 12 nam 2013 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Tai chinh;

Can cu Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14 thang 9 nam 2007 cua Thu tuong Chinh phu ve hoc bong chinh sach doi voi hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan;

Can cu Nghi quyet so 66/NQ-CP ngay 23 thang 12 nam 2010 cua Chinh phu ve don gian hoa thu tuc hanh chinh thuoc pham vi, chuc nang quan ly cua Bo Giao duc va Dao tao;

Bo truong Bo Giao duc va Dao tao, Bo truong Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi va Bo truong Bo Tai chinh ban hanh Thong tu lien tich sua doi, bo sung muc III cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008 cua Bo Giao duc va Dao tao, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Bo Tai chinh huong dan thuc hien Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14/9/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve hoc bong chinh sach doi voi hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan.

Dieu 1. Sua doi, bo sung muc III cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008 cua lien Bo Giao duc va Dao tao, Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, Bo Tai chinh ve viec huong dan thuc hien Quyet dinh so 152/2007/QD-TTg ngay 14/9/2007 cua Thu tuong Chinh phu ve hoc bong chinh sach doi voi hoc sinh, sinh vien hoc tai cac co so giao duc thuoc he thong giao duc quoc dan nhu sau:

1. Doi voi doi tuong quy dinh tai khoan 1 Muc I cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008

a) Ho so bao gom:

- Giay xac nhan cua nha truong noi hoc sinh, sinh vien dang theo hoc (Phu luc I);

- Ban cam ket cua hoc sinh, sinh vien (Phu luc II).

b) Trinh tu thu tuc xet, cap hoc bong chinh sach

- Sau khi nhap hoc 15 ngay, hoc sinh, sinh vien nop day du ho so theo quy dinh tai diem a khoan 1 Dieu nay (truc tiep hoac qua duong buu dien) ve So Giao duc va Dao tao hoac So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (theo su phan cap co quan quan ly nha nuoc ve giao duc nghe nghiep theo quy dinh tai Nghi dinh so 48/2015/ND-CP ngay 15/5/2015 cua Chinh phu ve viec quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat giao duc nghe nghiep);

- Hoc sinh, sinh vien nhan hoc bong chinh sach: truc tiep tai So Giao duc va Dao tao hoac So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (theo su phan cap co quan quan ly nha nuoc ve giao duc nghe nghiep theo quy dinh tai Nghi dinh so 48/2015/ND-CP ngay 15/5/2015 cua Chinh phu ve viec quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat giao duc nghe nghiep) hoac gian tiep thong qua the ATM cua hoc sinh, sinh vien,  theo dinh ky xet, cap hoc bong chinh sach duoc quy dinh tai diem b khoan 2 Muc V cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008.

2. Doi voi doi tuong quy dinh tai khoan 2 Muc I cua Thong tu  lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT- BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008

a) Ho so bao gom:

- Ban sao giay khai sinh;

- Ban sao co chung thuc giay bao trung tuyen (hoac ban sao co mang ban chinh de doi chieu);

- Ban cam ket cua hoc sinh, sinh vien (Phu luc II).

b) Trinh tu, thu tuc xet, cap hoc bong chinh sach

- Khi nhap hoc, hoc sinh, sinh vien nop ho so theo quy dinh tai diem a khoan 2 Dieu nay cho nha truong noi hoc sinh, sinh vien dang theo hoc de xet, cap hoc bong chinh sach;

- Hoc sinh, sinh vien nhan hoc bong chinh sach tai nha truong noi dang theo hoc theo dinh ky xet, cap hoc bong chinh sach duoc quy dinh tai diem b khoan 2 Muc V cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008.

3. Doi voi doi tuong quy dinh tai khoan 3 Muc I cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28/4/2008

a) Ho so bao gom:

- Ban sao giay khai sinh;

- Ban sao co chung thuc giay bao trung tuyen (hoac ban sao co mang ban chinh de doi chieu);

- Ban cam ket cua hoc vien (Phu luc II);

- Ban sao co chung thuc the thuong binh hoac ban sao tu so goc; ban sao co mang ban chinh de doi chieu (doi voi thuong binh); Giay xac nhan cua co quan co tham quyen xac nhan la nguoi khuyet tat (doi voi nguoi khuyet tat).

b) Trinh tu, thu tuc xet, cap hoc bong chinh sach

- Khi nhap hoc, hoc vien nop ho so theo quy dinh tai diem a khoan 3 Dieu nay cho nha truong noi hoc sinh, sinh vien dang theo hoc de xet, cap hoc bong chinh sach;

- Hoc vien nhan hoc bong chinh sach tai nha truong noi dang theo hoc theo dinh ky xet, cap hoc bong chinh sach duoc quy dinh tai diem b khoan 2 Muc V cua Thong tu lien tich so 23/2008/TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BTC ngay 28 /4/2008.

Dieu 2. Hieu luc thi hanh

1. Thong tu lien tich nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 21 thang 6 nam 2016.

2. Trong qua trinh trien khai thuc hien, neu co vuong mac can phan anh ve Bo Giao duc va Dao tao, Bo Lao dong -Thuong binh va Xa hoi, Bo Tai chinh de xem xet, giai quyet./.

 

* Noi dung chi tiet de nghi xem tai tep dinh kem ./.

File đính kèm: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN