Thông báo

Thông báo về việc thực hiện Nội quy giảng đường tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (30/05/2017)

NOI QUY GIANG DUONG TAI TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM (Ban hanh kem theo Quyet dinh so       /QD-DHHHVN ngay    thang 2 nam 2017 cua Hieu truong truong Dai hoc Hang hai Viet Nam)  

Thông báo kết luận về công tác triển khai học bạ điện tử (30/05/2017)

BO GIAO THONG VAN TAI TRUONG DH HANG HAI VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc

Thời khóa biểu của học kỳ phụ - hè 2017 (15/05/2017)

Phong Dao tao da hoan thanh thoi khoa bieu cua hoc ky phu.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ! (15/05/2017)

THONG BAO VE VIEC NOP CHUNG CHI TIN HOC VA NGOAI NGU DE XET TOT NGHIEP ! De dam bao dung tien do xet tot nghiep (cuoi thang 6) va thoi gian cap phat van bang TN (trong thang 8), cac em sinh vien luu y nop cac chung chi ve Phong Dao tao (phong 114B...

HƯỚNG DẪN CÁC EM SINH VIÊN TRÙNG LỊCH THI HỌC KỲ: (15/05/2017)

HUONG DAN CAC EM SINH VIEN TRUNG LICH THI HOC KY: 1. Lam don xin hoan thi (phong 115B nha A1) 2. Xin du cac chu ky xac nhan theo don 3. Nop ve Phong Khao thi va DBCL (phong 207 nha A1)

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (15/05/2017)

http://daotao.vimaru.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-l%E1%BB%8Bch-thi...

THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức thi kỳ thi phụ tháng 04/2017 (11/04/2017)

THONG BAO Ke hoach to chuc thi ky thi phu thang 04/2017 - Thoi gian: Vao cac ngay T7 va CN tu 15/04/2017-07/05/2017 - Dia diem: Nha C1, C2, A4. Xem chi tiet trong file dinh kem http://daotao.vimaru.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-k%E1%BA%BF-ho%E1...

PHÁT HỌC BỔNG KÌ 2 NĂM HỌC 2016-2017 CHO SV (11/04/2017)

Cac ban SV duoc nhan hoc bong ki 2 nam hoc 2016-2017 than men, Buoi sang ngay mai tu 8-10h, ngay 4/4/2017, Nha truong se phat tien hoc bong cua cac ban toi cac Thay/Co giao vu Khoa/Vien, sau thoi gian tren cac em len Van phong Khoa/Vien de linh truc...

Giới thiệu về các chương trình đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp Nhật Bản (23/03/2017)

Hiep hoi Van hoa ung xu truyen thong Nhat Ban Meister la to chuc phi loi nhuan duoc Chinh phu Nhat Ban cap phep hoat dong trong linh vuc dao tao nhan tai va truyen dat mot cach dung dan ve van hoa truyen thong cua Nhat Ban. Hiep hoi dong vai tro la...

Tổ chức kỳ thi phụ đợt tháng 04/2017 (23/03/2017)

THONG BAO NHAC NHO Ve viec to chuc ky thi phu dot thang 04/2017 Thuc hien ke hoach cua nam hoc 2016-2017, Nha truong thong bao ke hoach to chuc Ky thi phu dot thang 04/2017 

BAN HÀNH NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG (23/03/2017)

Cac ban SV thuc hien dung Noi quy khi den giang duong: Luu y chap hanh quy dinh gio giac, dong phuc, deo the SV ..., cac ban xem trong Noi quy giang duong nhe.   BO GIAO THONG VAN TAI TRUONG DH HANG HAI VIET NAM             CONG HOA XA HOI CHU...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN