Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ SV DÙNG THIẾT BỊ THU PHÁT CÔNG NGHÊ CAO TRONG THI./.

#1485

https://www.facebook.com/CTSV.DHHHVN/

THÔNG BÁO V/V XỬ LÝ SV DÙNG THIẾT BỊ THU PHÁT CÔNG NGHÊ CAO TRONG THI./.

Chia buồn với 22 bạn trong danh sách này!