Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông báo

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN TRONG DỊP TẾT CANH TÝ 2020

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-Thuc-hien-cong-tac-sinh-vien-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Canh-Ty-2020

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (đợt 1)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2020-dot-1

Xem thêm

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

Xem thêm

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-Ket-luan-hoi-nghi-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/1E-DPd8RNQYXE1HpnQYAsQpIPeAuo0ErA/view?u...

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnMGt0OER3cXJHTG1Ia0VwRXJmbVd...

Xem thêm

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBncGVtcDZLZnhtamF3dkU0WnhDekh...

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 5-2019

https://drive.google.com/file/d/0B9blrelbtOVSRUVfZGQwTFJ3X2lCWF9hMVRzY2t...

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019

https://drive.google.com/file/d/1Nx10Q6Qf3wB3dW1_ogxu_hrVhRvJCw32/view?u...

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận