Thông báo

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục đại học (09/01/2020)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Nghi-dinh-Quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ (09/12/2019)

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ   LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3   PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 (06/12/2019)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-Ket-luan-hoi-nghi-sinh-vien-nam-hoc-2019-2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG (27/11/2019)

https://drive.google.com/file/d/1E-DPd8RNQYXE1HpnQYAsQpIPeAuo0ErA/view?u...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019 VÀ HỘI NGHỊ SV NĂM 2019 (26/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/1QovVmd13PtrskFEzf0Z6_Dg8JimtV63n/view?u...

THÔNG BÁO V/V THU PHÍ BHYT VÀ NHĂC NHỞ LỊCH NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (03/09/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnanVpb2o5b25ZQXprdFJXZW8ydmZ...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (ĐỢT 2) (31/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBnMGt0OER3cXJHTG1Ia0VwRXJmbVd...

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (23/07/2019)

https://drive.google.com/file/d/0BzIrP58lyNBncGVtcDZLZnhtamF3dkU0WnhDekh...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 5-2019 (03/06/2019)

https://drive.google.com/file/d/0B9blrelbtOVSRUVfZGQwTFJ3X2lCWF9hMVRzY2t...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2019 (07/01/2019)

https://drive.google.com/file/d/1Nx10Q6Qf3wB3dW1_ogxu_hrVhRvJCw32/view?u...

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019 (05/01/2019)

#1789 DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỦ TÍN CHỈ HK 2 NĂM HỌC 2018-2019   Danh sách theo file đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1VLwFdNh_NndiFuu7BhwAGZlM3uOg7g7J/view?u...   Yêu cầu Sinh viên nộp đơn đăng ký bổ sung tại Phòng Đào tạo (P....

https://drive.google.com/file/d/13EAXlx8P8PlJAHfTD8BP1VnyFnhnawdY/view?usp=sharing

LỊCH TRẢ ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG (ĐỢT 2) CHO SV KHÓA 59 (05/11/2018)

https://drive.google.com/file/d/13EAXlx8P8PlJAHfTD8BP1VnyFnhnawdY/view?u...

LỊCH TRẢ ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG CHO SV KHÓA 59 (18/10/2018)

https://drive.google.com/file/d/1KKGw3aCZY__WkdeA3YEA70KKuJMBGiK6/view?u...

KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10-2018 (09/10/2018)

https://drive.google.com/file/d/1_dec9EnPmK0oG2eGZHU-Ro1YiVZvsXRm/view?u...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN