Thông báo

THÔNG BÁO về việc cấp Email cho sinh viên, học viên toàn Trường từ năm học 2017-2018 (28/08/2017)

THONG BAO Ve viec cap Email cho sinh vien, hoc vien toan Truong tu nam hoc 2017-2018 Can cu vao nhu cau trao doi thong tin, lien lac doi voi sinh vien (SV), hoc vien (HV) cua Truong; tao su thong nhat va nang cao hieu qua  trong cong tac quan ly,...

THÔNG BÁO VỀ LỊCH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC VÀ LỊCH KHÁM SỨC KHỎE CHO TÂN SINH VIÊN K58 TRÚNG TUYỂN ĐHHHVN NĂM 2017 (15/08/2017)

THONG BAO VE LICH LAM THU TUC NHAP HOC VA LICH KHAM SUC KHOE CHO TAN SINH VIEN K58 TRUNG TUYEN DHHHVN NAM 2017 CAC BAN DOC HET BAI POST, NEU CO CHO NAO THAC MAC CAC BAN CMT HOI BON MINH SE GIAI DAP TREN PAGE SAU: https://www.facebook.com/groups/...

Sứ mạng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – VMU (11/08/2017)

Su mang Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU: "La truong dai hoc da nganh nghe co uy tin trong khu vuc va the gioi; dao tao nguon nhan luc cho nganh kinh te bien va xa hoi, phuc vu cong cuoc xay dung dat nuoc va hoi nhap quoc te".

Lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư năm 2017 (08/08/2017)

08h00 ngay 03/08/2017 tai san Nha A1, Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam da long trong to chuc Le Tot nghiep va trao bang nam 2017 cho 1504 tan tien si, thac si, cu nhan, ky su.  Nam hoc 2016-2017 vua qua la mot nam hoc de lai nhieu dau an dang ghi...

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP TRƯỜNG CHO SV KHÓA MỚI TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG ĐHHHVN 2017 - K58 (01/08/2017)

THONG BAO THOI GIAN NHAP TRUONG CHO SV KHOA MOI TRUNG TUYEN TRUONG DHHHVN 2017 - K58    

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017. (31/07/2017)

TRUONG DH HANG HAI VIET NAM THONG BAO DIEM TRUNG TUYEN VAO DAI HOC HE CHINH QUY NAM 2017. TRA CUU KET QUA TRUNG TUYEN TAI DAI CHI: http://203.162.246.105

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 (26/07/2017)

THONG BAO Ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018 Nha truong thong bao ke hoach dang ky hoc phan cho hoc ky I - Nam hoc 2017 - 2018 nhu sau: 1. Cong tac chuan bi - Phong Dao tao gui thoi khoa bieu du kien va bang phan cong giang...

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2017 (17/07/2017)

Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam thong bao tuyen sinh nam 2017

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên nợ học phí, giáo trình học kì phụ năm học 2017-2018 tính đến hết ngày 14-06-2017. (16/06/2017)

Phong CTSV thong bao danh sach sinh vien no hoc phi, giao trinh hoc ki phu nam hoc 2017-2018 tinh den het ngay 14-06-2017. Cac sinh vien nop hoc phi theo dung quy dinh cua Nha truong den het ngay 20/6/2017. Hien nay SV co the nop truc tiep tai Phong...

Thông báo về việc thực hiện Nội quy giảng đường tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (30/05/2017)

NOI QUY GIANG DUONG TAI TRUONG DAI HOC HANG HAI VIET NAM (Ban hanh kem theo Quyet dinh so       /QD-DHHHVN ngay    thang 2 nam 2017 cua Hieu truong truong Dai hoc Hang hai Viet Nam)   Dieu 1. Pham vi dieu chinh va doi tuong ap dung - Van ban nay...

Thông báo kết luận về công tác triển khai học bạ điện tử (30/05/2017)

BO GIAO THONG VAN TAI TRUONG DH HANG HAI VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So:           /TB-DHHHVN Hai Phong, ngay          thang 02 nam 2017 THONG BAO Ket luan ve cong tac trien khai hoc ba dien tu Kinh gui...

Thời khóa biểu của học kỳ phụ - hè 2017 (15/05/2017)

Phong Dao tao da hoan thanh thoi khoa bieu cua hoc ky phu. Sinh vien co the xem truoc lich hoc de co ke hoach dang ky tren cong dang ky truc tuyen http://dktt.vimaru.edu.vn Lich dang ky: - He dao tao CLC: 12h00 ngay 15/05/2017. - Khoa 52-54: 18h00...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ! (15/05/2017)

THONG BAO VE VIEC NOP CHUNG CHI TIN HOC VA NGOAI NGU DE XET TOT NGHIEP ! De dam bao dung tien do xet tot nghiep (cuoi thang 6) va thoi gian cap phat van bang TN (trong thang 8), cac em sinh vien luu y nop cac chung chi ve Phong Dao tao (phong 114B...

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN