Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Thông báo

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 63 năm học 2022-2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-s...  

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 9/2022

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-b...

Xem thêm

CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K63 ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ KHI NHẬP HỌC (Xin mời xem link bên dưới)

CÁC GIẤY TỜ TÂN SINH VIÊN K63 ĐHHHVN CẦN CHUẨN BỊ KHI NHẬP HỌC (Xin mời xem link bên dưới) https://docs.google.com/document/d/1UbV_h-kL-XirMsuNrIDjJ7N71c7TiG8Z/edi...      

Xem thêm

Lịch chào cờ định kỳ-sinh hoạt năm học 2022-2023

http://www.qlvb.vimaru.edu.vn/content/Lich-chao-co-dinh-ky-sinh-hoat-nam...  

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 2)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Le-Tot-nghiep-nam-2022dot-2

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 6/2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Thong-bao-ket-luan-Hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-sinh-vien-thang-62022

Xem thêm

Thông báo kết luận Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/556-tb-dhhhvn-c...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-chuc-Hoi-nghi-cong-tac-co-van...

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2022(đợt 1)

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/02-kh-dhhhvn_1_...  

Xem thêm

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II- năm học 2021-2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1799-tb-dhhhvn-...  

Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN CTSV THÁNG 10/2021

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1507-tb-dhhhvn-...  

Xem thêm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP TỪ 4/10/2021

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1432-tb-dhhhvn-...

Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc đăng ký tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 đối với sinh viên hệ ĐH, CĐ chính quy

http://qlvb.vimaru.edu.vn/sites/qlvb.vimaru.edu.vn/files/1383-tb-dhhhvn_... Sinh viên có nhu cầu tiêm vắc xin Vero Cell đăng ký theo

Xem thêm

KẾ HOẠCH Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 62 năm học 2021-2022

http://qlvb.vimaru.edu.vn/content/Ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-sinh-...  

Xem thêm

Trang

Đăng kí nhận