Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64

BO GIAO THONG VAN TAI

 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG DH HANG HAI VIET NAM

 

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

So:             /KH-DHHHVN-CTSV

 

Hai Phong, ngay      thang 8 nam 2023

                          

KE HOACH

Tuan sinh hoat cong dan sinh vien khoa 64

 

Nam hoc 2023-2024

Kinh gui:

- Thu truong cac don vi trong Truong;

- Toan the sinh vien khoa 64.

Can cu Cong van so 4337/BGDDT- GDCTHSSV ngay 15/8/2023 cua Bo Giao duc & Dao tao ve viec huong dan to chuc "Tuan sinh hoat cong dan - sinh vien" trong cac co so dao tao nam hoc 2023-2024; can cu Ke hoach cong tac nam hoc 2023-2024, Ban Giam hieu trien khai ke hoach to chuc "Tuan sinh hoat cong dan sinh vien" cho khoa 64 nhu sau:

I. Muc dich, yeu cau

1. Nang cao nhan thuc va y thuc trach nhiem cua sinh vien trong viec thuc hien duong loi, chu truong cua Dang, chinh sach phap luat cua Nha nuoc;

2. Giup sinh vien hieu ro quyen loi, nghia vu, trach nhiem cua ban than thong qua viec sinh hoat, hoc tap cac chuyen de.

3. Viec to chuc Tuan sinh hoat cong dan sinh vien khoa 64 nam hoc 2023 - 2024 phai duoc tien hanh nghiem tuc, phu hop, dat hieu qua giao duc cao.

II. Doi tuong tham gia

Toan the sinh vien he dai hoc chinh quy khoa 64.

III. Noi dung va danh gia ket qua hoc tap

1. Noi dung, thoi gian sinh hoat, hoc tap

1.1. Cac khoa/vien to chuc sinh hoat truc tiep voi sinh vien

- Noi dung:

+ Gioi thieu ve Truong, Khoa, Bo mon;

+ Gioi thieu ve muc tieu, chuong trinh, nganh nghe dao tao;

+ Gioi thieu phuong huong nhiem vu nam hoc 2023-2024;

+ Cac yeu cau hoc tap, ren luyen trong moi truong dai hoc; phuong phap va mot so kinh nghiem hoc tap dai hoc.

+ Pho bien cac noi dung ve liem chinh hoc thuat, mot so Luat nhu: Luat An ninh mang, Luat Phong chong ma tuy 2021; Luat Phong chong tac hai cua thuoc la; Luat Phong, chong tham nhung va cac van ban khac lien quan.

+ Chi dinh ban can su Nhom, gioi thieu cac hoat dong Doan - Hoi SV;

+ Huong dan SV tu hoc, lam bai kiem tra danh gia ket qua cac chuyen de trong Tuan sinh hoat cong dan SV.

- Lich to chuc sinh hoat:

TT

KHOA/ VIEN

THOI GIAN

DIA DIEM

1

Hang hai

07h00'-09h00'

Ngay 11/09/2023

Hoi truong A8

2

May tau bien

09h30'-11h30'

Ngay 11/09/2023

Hoi truong A8

3

Dong tau

08h00'-10h00'

Ngay 11/09/2023

Phong 3.3, Nha A1

4

Cong nghe thong tin

14h00'-16h00'

Ngay 11/09/2023

Hoi truong A8

5

Vien Dao tao chat luong cao

07h00'-09h00'

Ngay 12/09/2023

Hoi truong A8

6

Quan tri - Tai chinh

09h30'-11h30'

Ngay 12/09/2023

Hoi truong A8

7

Kinh te

14h00'-16h00'

Ngay 12/09/2023

Hoi truong A8

8

Ngoai ngu

07h00'-09h00'

Ngay 13/09/2023

Hoi truong A8

9

Dien - Dien tu

09h30'-11h30'

Ngay 13/09/2023

Hoi truong A8

10

Cong trinh

14h00'-16h00'

Ngay 13/09/2023

Hoi truong A8

11

Co khi

07h00'-09h00'

Ngay 14/09/2023

Hoi truong A8

12

Moi truong

09h30'-11h30'

Ngay 14/09/2023

Hoi truong A8

13

Vien Dao tao quoc te

14h00'-16h00'

Ngay 14/09/2023

Hoi truong A8

 

1.2. Sinh vien hoc tap cac chuyen de

- Noi dung chuyen de:

+ Chuyen de 1: Giao duc chinh tri tu tuong va pho bien, giao duc phap luat cho sinh vien.

+ Chuyen de 2: Pho bien Luat Giao thong duong bo va trat tu an ninh do thi.

+ Chuyen de 3: Kien thuc ve phong chay chua chay va cuu nan cuu ho.

+ Chuyen de 4: Cong tac Doan Thanh nien, Hoi Sinh vien va phong trao thanh nien.

+ Chuyen de 5: Dao tao theo hoc che tin chi; huong dan dang ky hoc phan.

+ Chuyen de 6: Cong tac sinh vien; mot so huong dan, tu van, ho tro.

+ Chuyen de 7: Van hoa hoc duong.

- Hinh thuc hoc tap: Sinh vien tu hoc tap 7 chuyen de thong qua cac video bai giang duoc cac khoa/vien gui toi email sinh vien.

- Sinh vien co the tham gia muc hoi - dap ve cac noi dung cac chuyen de tren qua he thong tin nhan cua Facebook Phong Cong tac sinh vien tu 14/09/2023 den 16/09/2023.

2. Danh gia ket qua hoc tap

Sinh vien lam cac bai thu hoach ( 07 bai) truc tuyen tren google form bang cach truy cap vao duong dan duoc cac khoa/vien gui qua email sinh vien.

Thoi gian hoan thanh bai thu hoach truc tuyen: tu ngay 18/09/2023 den het ngay 22/09/2023.

Bai thu hoach duoc danh gia dat khi sinh vien tra loi dung tren 80% so cau hoi tro len. Sinh vien tham gia sinh hoat day du noi dung sinh hoat, hoc tap va hoan thanh du cac bai thu hoach thi duoc danh gia hoan thanh chuong trinh hoc tap Tuan sinh hoat cong dan dau khoa. Day la mot trong nhung tieu chi de danh gia ket qua hoc tap, ren luyen nam hoc 2023-2024.

IV. Phan cong nhiem vu

  1. Phong Cong tac sinh vien

- Chu tri va lam dau moi phoi hop voi cac don vi lien quan de trien khai thuc hien Ke hoach.

- Xay dung video chuyen de 6 va lien he voi cac don vi lien quan de xay dung video chuyen de 1, 2 va 3. Xay dung bo cau hoi trac nghiem lien quan den chuyen de 1, 2, 3 va 6.

- Chiu trach nhiem tong hop 07 video chuyen de, bo cau hoi trac nghiem va xay dung phan danh gia Bai thu hoach truc tuyen gui cho cac khoa/vien truoc ngay 08/9/2023.

- Tong hop, danh gia ket qua danh gia bai thu hoach, ket qua trien khai thuc hien Tuan sinh hoat cong dan dau khoa, bao cao Ban Giam hieu va Bo Giao duc va Dao tao theo quy dinh.

  1. Phong Dao tao

- Xay dung video chuyen de 5 va chuan bi 40 cau hoi trac nghiem lien quan den chuyen de 5 gui ve Phong CTSV truoc ngay 05/9/2023.

- Gui email cho sinh vien trong Thu moi nhap hoc.

  1. Doan Thanh nien - Hoi Sinh vien

Xay dung video chuyen de 4, chuyen de 7 va chuan bi 40 cau hoi trac nghiem lien quan den chuyen de 4, chuyen de 7, gui ve Phong CTSV truoc ngay 05/9/2023.

 

  1. Cac khoa/ vien co sinh vien

- To chuc trien khai buoi sinh hoat truc tiep voi sinh vien theo dung noi dung va tien do thoi gian.

- Nhac nho tan sinh vien kich hoat, su dung email cua sinh vien, tham gia hoc tap cac chuyen de cua "Tuan sinh hoat cong dan sinh vien" va lam bai thu hoach truc tuyen theo dung tien do thoi gian quy dinh.

Yeu cau cac don vi va ca nhan lien quan nghiem tuc thuc hien./.

 

 

Noi nhan:

- Nhu tren;

- Hieu truong (de b/c);

  • Luu: VT, CTSV.

 

KT. HIEU TRUONG

PHO HIEU TRUONG

 

 

 

PGS.TS. Nguyen Minh Duc

 

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook