Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /KH-ĐHHHVN-CTSV

 

Hải Phòng, ngày      tháng 8 năm 2023

                          

KẾ HOẠCH

Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64

 

Năm học 2023-2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trong Trường;

- Toàn thể sinh viên khóa 64.

Căn cứ Công văn số 4337/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 15/8/2023 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023-2024; căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2023-2024, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho khóa 64 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân thông qua việc sinh hoạt, học tập các chuyên đề.

3. Việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên khóa 64 năm học 2023 - 2024 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao.

II. Đối tượng tham gia

Toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy khóa 64.

III. Nội dung và đánh giá kết quả học tập

1. Nội dung, thời gian sinh hoạt, học tập

1.1. Các khoa/viện tổ chức sinh hoạt trực tiếp với sinh viên

- Nội dung:

+ Giới thiệu về Trường, Khoa, Bộ môn;

+ Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo;

+ Giới thiệu phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024;

+ Các yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập đại học.

+ Phổ biến các nội dung về liêm chính học thuật, một số Luật như: Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống ma túy 2021; Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản khác liên quan.

+ Chỉ định ban cán sự Nhóm, giới thiệu các hoạt động Đoàn - Hội SV;

+ Hướng dẫn SV tự học, làm bài kiểm tra đánh giá kết quả các chuyên đề trong Tuần sinh hoạt công dân SV.

- Lịch tổ chức sinh hoạt:

TT

KHOA/ VIỆN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Hàng hải

07h00’-09h00’

Ngày 11/09/2023

Hội trường A8

2

Máy tàu biển

09h30’-11h30’

Ngày 11/09/2023

Hội trường A8

3

Đóng tàu

08h00’-10h00’

Ngày 11/09/2023

Phòng 3.3, Nhà A1

4

Công nghệ thông tin

14h00’-16h00’

Ngày 11/09/2023

Hội trường A8

5

Viện Đào tạo chất lượng cao

07h00’-09h00’

Ngày 12/09/2023

Hội trường A8

6

Quản trị – Tài chính

09h30’-11h30’

Ngày 12/09/2023

Hội trường A8

7

Kinh tế

14h00’-16h00’

Ngày 12/09/2023

Hội trường A8

8

Ngoại ngữ

07h00’-09h00’

Ngày 13/09/2023

Hội trường A8

9

Điện - Điện tử

09h30’-11h30’

Ngày 13/09/2023

Hội trường A8

10

Công trình

14h00’-16h00’

Ngày 13/09/2023

Hội trường A8

11

Cơ khí

07h00’-09h00’

Ngày 14/09/2023

Hội trường A8

12

Môi trường

09h30’-11h30’

Ngày 14/09/2023

Hội trường A8

13

Viện Đào tạo quốc tế

14h00’-16h00’

Ngày 14/09/2023

Hội trường A8

 

1.2. Sinh viên học tập các chuyên đề

- Nội dung chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Giáo dục chính trị tư tưởng và phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên.

+ Chuyên đề 2: Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và trật tự an ninh đô thị.

+ Chuyên đề 3: Kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

+ Chuyên đề 4: Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và phong trào thanh niên.

+ Chuyên đề 5: Đào tạo theo học chế tín chỉ; hướng dẫn đăng ký học phần.

+ Chuyên đề 6: Công tác sinh viên; một số hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ.

+ Chuyên đề 7: Văn hóa học đường.

- Hình thức học tập: Sinh viên tự học tập 7 chuyên đề thông qua các video bài giảng được các khoa/viện gửi tới email sinh viên.

- Sinh viên có thể tham gia mục hỏi - đáp về các nội dung các chuyên đề trên qua hệ thống tin nhắn của Facebook Phòng Công tác sinh viên từ 14/09/2023 đến 16/09/2023.

2. Đánh giá kết quả học tập

Sinh viên làm các bài thu hoạch ( 07 bài) trực tuyến trên google form bằng cách truy cập vào đường dẫn được các khoa/viện gửi qua email sinh viên.

Thời gian hoàn thành bài thu hoạch trực tuyến: từ ngày 18/09/2023 đến hết ngày 22/09/2023.

Bài thu hoạch được đánh giá đạt khi sinh viên trả lời đúng trên 80% số câu hỏi trở lên. Sinh viên tham gia sinh hoạt đầy đủ nội dung sinh hoạt, học tập và hoàn thành đủ các bài thu hoạch thì được đánh giá hoàn thành chương trình học tập Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năm học 2023-2024.

IV. Phân công nhiệm vụ

  1. Phòng Công tác sinh viên

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng video chuyên đề 6 và liên hệ với các đơn vị liên quan để xây dựng video chuyên đề 1, 2 và 3. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chuyên đề 1, 2, 3 và 6.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp 07 video chuyên đề, bộ câu hỏi trắc nghiệm và xây dựng phần đánh giá Bài thu hoạch trực tuyến gửi cho các khoa/viện trước ngày 08/9/2023.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả đánh giá bài thu hoạch, kết quả triển khai thực hiện Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, báo cáo Ban Giám hiệu và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

  1. Phòng Đào tạo

- Xây dựng video chuyên đề 5 và chuẩn bị 40 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chuyên đề 5 gửi về Phòng CTSV trước ngày 05/9/2023.

- Gửi email cho sinh viên trong Thư mời nhập học.

  1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Xây dựng video chuyên đề 4, chuyên đề 7 và chuẩn bị 40 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chuyên đề 4, chuyên đề 7, gửi về Phòng CTSV trước ngày 05/9/2023.

 

  1. Các khoa/ viện có sinh viên

- Tổ chức triển khai buổi sinh hoạt trực tiếp với sinh viên theo đúng nội dung và tiến độ thời gian.

- Nhắc nhở tân sinh viên kích hoạt, sử dụng email của sinh viên, tham gia học tập các chuyên đề của “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” và làm bài thu hoạch trực tuyến theo đúng tiến độ thời gian quy định.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, CTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức