Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ

Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo của Trường ĐHHHVN

Điều 2. Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư:

Đăng ký học tập

Đăng ký học tập

a) Đăng ký học đúng tiến độ:

SV đăng ký các học phần theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo.

b) Đăng ký học lại:

SV đăng ký học lại các học phần bị điểm F cùng với SV các lớp khóa sau.

Nghỉ ốm

Điều 13. Nghỉ ốm

1. Sinh viên bị đau ốm, tai nạn trong quá trình học tập, phải làm các thủ tục sau đây:

Vắng thi có phép (điểm P)

Vắng thi có phép (điểm P)

a) Điểm P được Khoa/Viện/ Phòng Khảo thí và ĐBCL cấp cho sinh viên trong trường hợp:

- Sinh viên đã đăng ký học phần, đã học và đủ điều kiện dự thi học phần đó.

Nghỉ học tạm thời, cho thôi học

Điều 15. Nghỉ học tạm thời, cho thôi học

1. Điều kiện xin nghỉ học tạm thời

Sinh viên được quyền xin nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây:

Trang

Đăng kí nhận RSS - SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ