×

Thông báo lỗi

User warning: The following module is missing from the file system: standard. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vimaru/web/includes/bootstrap.inc).

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

a) Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong học kỳ (Học kỳ I-B và Học kỳ II) từ 12 đến 30 tín chỉ. Đối với những sinh viên diện cảnh báo học tập, Nhà trường cho phép đăng ký số tín chỉ tối thiểu là 6TC và tối đa là 14TC để có điều kiện cải thiện kết quả học tập. Riêng đối với Học kỳ I-A đăng ký không quá 12TC (trừ học phần thực tập) và không quy định mức tối thiểu.

b) Việc đăng ký các học phần phải bảo đảm điều kiện tiên quyết, điều kiện trước sau của chương trình giáo dục đào tạo.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN