Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

a) Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong học kỳ (Học kỳ I-B và Học kỳ II) từ 12 đến 30 tín chỉ. Đối với những sinh viên diện cảnh báo học tập, Nhà trường cho phép đăng ký số tín chỉ tối thiểu là 6TC và tối đa là 14TC để có điều kiện cải thiện kết quả học tập. Riêng đối với Học kỳ I-A đăng ký không quá 12TC (trừ học phần thực tập) và không quy định mức tối thiểu.

b) Việc đăng ký các học phần phải bảo đảm điều kiện tiên quyết, điều kiện trước sau của chương trình giáo dục đào tạo.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook