Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

Khối lượng đăng ký, điều kiện đăng ký tín chỉ học tập

a) Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong học kỳ (Học kỳ I-B và Học kỳ II) từ 12 đến 30 tín chỉ. Đối với những sinh viên diện cảnh báo học tập, Nhà trường cho phép đăng ký số tín chỉ tối thiểu là 6TC và tối đa là 14TC để có điều kiện cải thiện kết quả học tập. Riêng đối với Học kỳ I-A đăng ký không quá 12TC (trừ học phần thực tập) và không quy định mức tối thiểu.

b) Việc đăng ký các học phần phải bảo đảm điều kiện tiên quyết, điều kiện trước sau của chương trình giáo dục đào tạo.