Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo của Trường ĐHHHVN

Điều 2. Mục tiêu đào tạo và Chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đào tạo ra những cử nhân, kỹ sư:

a) Có kiến thức cơ bản, có chuyên môn sâu rộng, có kỹ năng thực hành tốt và khả năng thích ứng cao trong môi trường làm việc sau này.

b) Có năng lực tiếp cận nhanh và ứng dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực được đào tạo.

c) Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, biết tư duy hệ thống và tư duy phân tích, có khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, đạt chuẩn về ngoại ngữ và tin học, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

d) Có sức khỏe tốt, có kiến thức về giáo dục quốc phòng - an ninh, đạt chuẩn mực đạo đức, trung thành với Tổ quốc, phục vụ tốt đất nước và xã hội.

2. Chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là chương trình) của từng chuyên ngành được được cấu trúc từ các học phần bắt buộc và học phần tự chọn thuộc hai khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp, bao gồm các nội dung: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực  hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo thời gian thiết kế; đề cương chi tiết của từng học phần. Chương trình đào tạo được xây dựng, sửa đổi, cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Đề cương chi tiết của từng học phần ghi rõ số lượng tín chỉ, học phần tiên quyết, học phần học trước, nội dung lý thuyết, thực hành, bài tập và cách thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập phục vụ học phần.

4. Trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam quy định khối lượng kiến thức cho các chương trình như sau:

- Từ 95-100 tín chỉ đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng 3.0  năm.

- Từ 125-130 tín chỉ đối với chương trình đào tạo trình độ đại học 4.0 năm.

- Từ 145-155 tín chỉ đối với chương trình đào tạo trình độ đại học 4.5 năm.

Căn cứ vào khối lượng kiến thức của từng chương trình, Hiệu trưởng quy định công tác tổ chức quản lý, nội dung và kế hoạch đào tạo từng học kỳ, năm học.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook