Vắng thi có phép (điểm P)

Vắng thi có phép (điểm P)

a) Điểm P được Khoa/Viện/ Phòng Khảo thí và ĐBCL cấp cho sinh viên trong trường hợp:

- Sinh viên đã đăng ký học phần, đã học và đủ điều kiện dự thi học phần đó.

- Vì những lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn, hoàn cảnh đặc biệt về gia đình, dự thi Olympic…) nên vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần.

b) Thủ tục để được nhận và trả điểm P:

- Để được nhận điểm P, chậm nhất 7 ngày sau khi ốm hoặc tai nạn trong đợt thi, sinh viên phải nộp cho Phòng Khảo thí và ĐBCL một bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn xin nhận và trả điểm P (theo mẫu), trong đó có xác nhận điểm X của Trưởng Bộ môn quản lý học phần, xác nhận của CVHT / GVK.

+ Bằng chứng hợp lệ kèm theo (nếu ốm đau, tai nạn thì phải có Bệnh án của bệnh viện và được Trưởng trạm Y tế Trường xác nhận).

+ Bản sao kết quả đăng ký học phần cùng biên lai nộp học phí của học kỳ.

- Trong thời hạn tối đa 02 học kỳ, sinh viên phải xin phiếu thi của Phòng Khảo thí và ĐBCL để được dự thi và xóa điểm P.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook