SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ

SỔ TAY SINH VIÊN ĐHHHVN ĐIỆN TỬ

 

LỜI GIỚI THIỆU................................................................................................................................3

 

PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM............................... 4

I. TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TRƯỞNG THÀNH.............................................................4

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ..............................................................................................................4

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN................................................................................................5

IV. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO.......................................................................................................5

V. MỘT SỐ ĐỊA CHỈ CẦN BIẾT.........................................................................................................7

 

PHẦN II. ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ.................................................................................9

I. NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC.....................................................................9

II. BẢNG MÃ CÁC KHOA/VIỆN VÀ BỘ MÔN..................................................................................11

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ÁP DỤNG TỪ KHÓA 60)..............................................14

III.1 HỆ ĐẠI HỌC ĐẠI TRÀ CHÍNH QUY..........................................................................................14

III.2 HỆ ĐẠI HỌC LỚP CHỌN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO..................................................................51

III.3. HỆ ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN..............................................................................57

IV. QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY.........................................................................60

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG........................................................................................60

CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐÀO TẠO...................................................................................................63

CHƯƠNG III. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP..........................................................................74

CHƯƠNG IV. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC..........................................................................................76

V. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT.....................................................................................79

VI. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC TẬP................................................................................................79

VII. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN................................................................82

 

PHẦN III CÔNG TÁC SINH VIÊN.......................................................................................................94

I. QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN..................................................................................................94

A. QUY CHẾ CHUNG VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN............................................................................94

B. QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN NỘI TRÚ............................................................................... 109

C. QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ.......................................................................... 117

Phụ lục khung đánh giá rèn luyện sinh viên (phụ lục 1, 2, 3, 4, 5)...............................................120

 

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC SINH VIÊN.................................................................................................. 127

1. Chế độ chính sách........................................................................................................................ 127

2. Công tác thư viện trường học..................................................................................................... 129

3. Công tác Y tế trường học............................................................................................................. 131

4. Công tác Đoàn TN - Hội Sinh viên............................................................................................... 132

5. Hướng dẫn về thi tin học văn phòng quốc tế chuẩn đầu ra tốt nghiệp................................... 135

6. Hướng dẫn về chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên......................................................... 136

III. CÁC HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN........................................................................... 143

1. Hướng dẫn cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng........................................................................ 141

2. Hướng dẫn tổ chức cho sinh viên lao động giảm điểm phạt.................................................... 141

3. Hướng dẫn cho phép sinh viên nghỉ học dài ngày..................................................................... 142

4. Hướng dẫn sinh viên quay trở lại học sau khi nghỉ học dài ngày............................................. 143

5. Xét kỷ luật sinh viên....................................................................................................................... 143

6. Cấp học bổng tài trợ cho sinh viên.............................................................................................. 144

7. Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.................................................................... 144

 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN............................................... 146

 

 

File đính kèm: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook