Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Đăng ký học tập

Đăng ký học tập

a) Đăng ký học đúng tiến độ:

SV đăng ký các học phần theo tiến độ thiết kế của chương trình đào tạo.

b) Đăng ký học lại:

SV đăng ký học lại các học phần bị điểm F cùng với SV các lớp khóa sau.

c) Đăng ký học vượt:

- Nếu sinh viên muốn rút ngắn thời gian học thì có thể đăng ký học vượt các học phần của các lớp khóa trên.

d) Đăng ký học cải thiện điểm:

Việc đăng ký học cải thiện điểm chỉ áp dụng đối với học phần có điểm C, C+, D, D+ và điểm học phần là điểm cao nhất trong các lần thi.