Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Rút bớt học phần đã đăng ký

Điều 12. Rút bớt học phần đã đăng ký

1. Nếu sinh viên nhận thấy không thể hoàn thành tốt khối lượng học tập đã đăng ký thì có thể làm đơn xin rút một số học phần (theo mẫu) với điều kiện đảm bảo số tín chỉ tối thiểu cho phép của mỗi học kỳ theo quy định.

2. Thủ tục xin rút bớt học phần:

a) Trong khoảng thời gian được phép rút học phần đã đăng ký (04 tuần đầu Học kỳ I-B và II; 02 tuần đầu học kỳ I-A), sinh viên nộp Đơn xin rút học phần về Phòng Đào tạo. Sau khi được Phòng Đào tạo chấp thuận, sinh viên phô tô Đơn gửi Giảng viên phụ trách các học phần liên quan để xóa tên trong danh sách lớp học phần, giữ lại 01 bản để khiếu nại khi cần thiết.

b) Phòng Đào tạo tiếp nhận và xử lý đơn rút học phần của sinh viên, lưu trữ 01 bản phục vụ giải quyết khiếu nại khi cần thiết. Sau 02 tuần kể từ khi kết thúc thời hạn được rút học phần, Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách rút học phần và thông báo trên Website Trường.