Rút bớt học phần đã đăng ký

Dieu 12. Rut bot hoc phan da dang ky

1. Neu sinh vien nhan thay khong the hoan thanh tot khoi luong hoc tap da dang ky thi co the lam don xin rut mot so hoc phan (theo mau) voi dieu kien dam bao so tin chi toi thieu cho phep cua moi hoc ky theo quy dinh.

2. Thu tuc xin rut bot hoc phan:

a) Trong khoang thoi gian duoc phep rut hoc phan da dang ky (04 tuan dau Hoc ky I-B va II; 02 tuan dau hoc ky I-A), sinh vien nop Don xin rut hoc phan ve Phong Dao tao. Sau khi duoc Phong Dao tao chap thuan, sinh vien pho to Don gui Giang vien phu trach cac hoc phan lien quan de xoa ten trong danh sach lop hoc phan, giu lai 01 ban de khieu nai khi can thiet.

b) Phong Dao tao tiep nhan va xu ly don rut hoc phan cua sinh vien, luu tru 01 ban phuc vu giai quyet khieu nai khi can thiet. Sau 02 tuan ke tu khi ket thuc thoi han duoc rut hoc phan, Phong Dao tao tong hop danh sach rut hoc phan va thong bao tren Website Truong.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN