Phòng CTSV - Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn cho sinh viên về học tập và các lĩnh vực liên quan; quản lý sinh viên nội, ngoại trú của Trường.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

NGÀNH KINH TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH TUYỂN DỤNG 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH

TUYỂN DỤNG 2018

Lĩnh vực: Bất động sản

1. Trưởng phòng Kinh doanh: số lượng 01 người

*Mô tả công việc

Trang

Đăng kí nhận RSS - NGÀNH KINH TẾ