CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY PHATECO THONG BAO TUYEN DUNG NHAN VIEN KINH DOANH 

- So luong: 01 nguoi

- Thu nhap: Tu 9 trieu den 13 trieu (tuy thuoc vao nang luc, trinh do, kinh nghiem,...)

- Thoi gian lam viec: 07h30-11h30 ; 13h30-17h00 cac ngay tu thu 2 den thu 6. Rieng Thu 7 chi lam buoi sang.

- Dia diem lam viec: So 5A/613 duong Thien Loi, phuong Vinh Niem, quan Le Chan, TP Hai Phong.

1. Yeu cau:

- Tot nghiep dai hoc cac nganh kinh te, ngoai ngu, thuong mai...

- Tieng Anh kha, ky nang giao tiep tot.

- Thanh thao vi tinh van phong.

2. Mo ta cong viec:

- Thuc hien cac cong viec thuoc phong Kinh doanh: ho so tai lieu thuong mai, bao gia, ho so thau, hop dong, cong no, ho so thanh quyet toan, ho so nang luc, tai lieu gioi thieu san pham dich vu....

- Lien he, gap go khach hang trao doi, xu ly cong viec khi can thiet.

- Cac cong viec khac duoc phan cong.

- Cong viec khong yeu cau doanh so ban hang.

3. Quyen loi:

- Duoc dong BHXH va huong che do theo quy dinh cua nha nuoc.

- Kham suc khoe dinh ky, du lich hang nam.

- Tang luong dinh ky theo nang luc.

- Thuong le, Tet, luong thang 13.

4. Cach thuc ung tuyen:

- Cach 1: Gui CV ban tieng viet/ tieng anh ve email: admin@phateco.com voi tieu de: (VI TRI UNG TUYEN) - (HO TEN UNG VIEN)

- Cach 2: Nop ho so truc tiep tai van phong lam viec

- PIC: Ms Hang: 0904379212

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN