TUYỂN DỤNG - VIỆC LÀM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BEAN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ PHÒNG CÔNG TRÌNH

CONG TY TNHH SAN XUAT BEAN VIET NAM

TUYEN DUNG VI TRI TRO LY PHONG CONG TRINH

Mo ta cong viec

+ Doc, hieu ban ve 2D, 3D

+ Ho tro ky thuat vien xu ly cac cong viec sua chua khuon, thay doi ban ve

Yeu cau cong viec:

+ Tieng trung nghe noi thanh thao

Công ty TNHH Finproject Việt Nam cần tuyển

Cong ty TNHH Finproject Viet Nam la cong ty con thuoc tap doan ENI - tap doan dau khi va hoa chat lon nhat Italia. Cong ty chuyen san xuat san pham hat nhua EVA tong hop xuat khau.

Dia chi: Lo CN1, KCN Nam Cau Kien, Thuy Nguyen, Hai Phong.

Cong ty can tuyen vi tri sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHATECO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY PHATECO THONG BAO TUYEN DUNG NHAN VIEN KINH DOANH 

- So luong: 01 nguoi

- Thu nhap: Tu 9 trieu den 13 trieu (tuy thuoc vao nang luc, trinh do, kinh nghiem,...)

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TUYEN DUNG KE TOAN TONG HOP

Nham dap ung cho cong viec hien tai, Cong ty TNHH Dau tu xay dung Manh Toan can tuyen dung vi tri KE TOAN TONG HOP

1- SO LUONG: 2 nguoi

2- MO TA CHI TIET:

Công ty chuyển phát nhanh Sắc Việt( Savi Express) tuyển nhân viên giao nhận

Cong ty chuyen phat nhanh Sac Viet( Savi Express) tuyen nhan vien giao nhan:

* Dia chi: So 10 lo 05 khu do thi PG( chan cau An Dong), An Duong, Hai Phong.

*Luong = luong toi thieu ( 7 trieu) + luong phat + luong doanh thu.

* Che do:

+ Dong bao hiem theo quy dinh.

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook