CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BEAN VIỆT NAM TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ LÝ PHÒNG CÔNG TRÌNH

CONG TY TNHH SAN XUAT BEAN VIET NAM

TUYEN DUNG VI TRI TRO LY PHONG CONG TRINH

Mo ta cong viec

+ Doc, hieu ban ve 2D, 3D

+ Ho tro ky thuat vien xu ly cac cong viec sua chua khuon, thay doi ban ve

Yeu cau cong viec:

+ Tieng trung nghe noi thanh thao

+ Tot nghiep nganh Co khi, Co khi che tao va chuyen nganh lien quan khac

.+ Biet su dung CAD, NX

+ Da hoc hoac tim hieu qua ve khuon nhua

+ Doc hieu ban ve ky thuat lien quan den khuon ep nhua

+ Khong yeu cau kinh nghiem

Dia chi: Thon Dai Hoang 1, Tan Dan, An Lao, Hai Phong

Lien he

- SDT: 0973825298

- Email: anhstuyet174@gmail.com

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN