THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN, THỰC TẬP SINH NHẬT BẢN 2017

 

 
Thanh phan tuyen: Moi nganh nghe doi voi tat ca cac ban SV da ra truong va cac ban SV sap ra truong vao thang 8/2017 (nop hoan thien bang cap sau). Dang ky phong van: cac ban gui CV den mail duchanh@vimaru.edu.vn, tieu de mail ghi: "phong van KTV-TTS Nhat Ban_ho va ten_so dien thoai")
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 313. 625. 175;
 
 
 
 
 
 
 
          THONG BAO DON HANG
 
 
 
 
       Thoi gian lam viec: khong quy dinh thoi han
 
 
 
Yeu cau tuyen dung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Hang muc
Noi dung
 
 
 
1
Dia chi xi nghiep tiep nhan:
Tinh MIE
 
 
 
Ten xi nghiep:
EMAR
 
 
 
2
Nganh nghe xin viza: 
ky thuat vien
 
 
 
3
Ten va noi dung CV cu the:
San xuat,lap rap kinh
 
 
 
4
Dieu kien tuyen dung: 
 
 
 
1. So luong can tuyen
6 Nam
 
 
 
2. Tuoi
Tu 23-35 tuoi
 
 
 
3. Trinh do: 
Tot nghiep dai hoc,cao dang nganh co khi
 
 
 
4. Tay nghe:
Khong yeu cau
 
 
 
5. Yeu cau khac
Khoe manh, nhanh nhen, trung thuc,uu tien ung vien biet tieng Nhat,cao tu 1m63,nang 55kg tro len.
 
 
 
5
Hinh thuc tuyen dung: 
Thi tuyen qua form
 
 
 
6
Tien luong( thuc linh )
Luong 1100 yen/h.lam them trung binh 60h/thang.Tro cap chuyen can 5000 yen
 
 
 
8
Bao hiem xa hoi, than the,
bao hiem that nghiep
Theo quy dinh luat phap Nhat ban
 
 
 
9
Dia diem lam viec
MIE
 
 
 
10
Ngay du kien nhap canh :
9/2017
 
 
 
11
Thoi gian du kien thi tuyen
6/2017
 
 
 
12
Thoi gian / noi dung thi tay nghe
Thi tuyen qua form
 
 
 
13
So luong can tham gia thi tuyen
10 nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
Yeu cau phoi hop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stt
Cong viec 
Thoi han yeu cau thuc thi
Bo phan chiu trach nhiem
 
 
 
1
Tuyen dung cung cap FORM + DS
10/6/2017
Tuyen dung + Ke toan
 
 
 
2
Check nguon (TTS va gia dinh TTS)
10/6/2017
Tuyen dung + Doi ngoai
 
 
 
3
Hoan thien ho so ngoai, noi
(Bao gom kiem tra suc khoe)
10/6/2017
Tuyen dung + Doi ngoai + Ke toan
 
 
 
4
Gui FORM cho doi tac Nhat
10/6/2017
Doi ngoai
 
 
 
5
Ngay thi tuyen du kien
10/6/2017
Tuyen dung + Doi ngoai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngay 06 thang 06 nam 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VA CON NHIEU THONG TIN DON HANG KHAC
THEO FILE DINH KEM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN