KSEG SHINDONG DIGITECH CO., LTD TUYỂN KỸ SƯ MÁY TÀU BIỂN GIỎI TIẾNG ANH

 KSEG SHINDONG DIGITECH CO., LTD TUYEN KY SU MAYTAU BIEN GIOI TIENG ANH

Chung toi la hiep hoi dong tau Han Quoc KSEG chuyen san xuat cac thiet bi tau thuy, thiet bi gian khoan, cac cong trinh hang hai khac va thiet bi Cong nghiep. Hien tai chung toi co van phong dai dien tai HCM, Ha Noi, Hai Phong. Do nhu cau thi truong, nen chung toi can tuyen them nhan vien kinh doanh, phat trien thi truong voi cong viec duoc mo ta cu the nhu sau:
- Tim kiem khach hang (Nha may dong tau, chu tau, cong ty ket cau thep, cac khu cong nghiep ) de gioi thieu cac thiet bi dong tau, gian khoan, cong trinh ngoai khoi, may phat dien cong nghiep, va cac san pham cong nghiep khac duoc san xuat tai Han Quoc.
- Tim kiem cac chu tau de gioi thieu & phat trien mang Mua ban tau cu, moi
- Quan ly cac khach hang hien co.
- Tim kiem cac san pham moi trong nhanh cong nghiep de phat trien thi truong.
- Ho tro nhom trong viec quan ly, thuc hien cac du an dang trien khai tai Viet Nam.
- Cac CV khac theo yeu cau.
Quyen loi duoc huong:
- Luong khoi diem: 8 trieu/ thang, ngoai ra huong them hoa hong kinh doanh
- Duoc lam viec trong moi truong chuyen nghiep, giao tiep truc tiep voi cac doi tac nuoc ngoai, duoc biet la Han Quoc, Nhat Ban
- Duoc thuong xuyen cong tac nuoc ngoai
- Co co hoi tiep xuc, hoc hoi voi cac chuyen gia, nguoi co kinh nghiem trong nganh hang hai
- Co co hoi thang tien nhanh trong cong viec
- Duoc quyen loi ve bao hiem va cac che do khac theo luat doanh nghiep Viet Nam
- Gio lam: Gio Hanh chinh
- Thoi gian: tu thu 2 - thu 7 hang tuan
Yeu cau:
- Gioi tinh Nam
- Tot nghiep dai hoc - chuyen nganh ve co khi, may (Uu tien tot nghiep truong Dai hoc hang hai Viet Nam - Khoa may tau bien)
- Uu tien ung vien da co kinh nghiem trong nganh
- Uu tien ung vien da hoc them van bang 2 ve marketing, quan tri kinh doanh
- Thanh thao Tieng Anh: viet, doc, noi de giao tiep voi Nguoi quan ly Korea.
- Thanh thao Word, Exel co ban
- Thich kinh doanh, nhiet huyet, nang no, co tinh than cau tien, ham hoc hoi, chiu kho, chiu ap luc cong viec, khong ngai di chuyen
- Co kha nang kinh doanh, giao tiep, dam phan tot, an noi luu loat;
- Ngoai hinh de nhin, giong noi de nghe;
- Don xin viec.
- So yeu ly lich.
- Ho khau, chung minh nhan dan va giay kham suc khoe.
- Cac bang cap co lien quan.
 
DANG KY PHONG VAN: GUI CV TIENG ANH TOI MAIL duchanh@vimaru.edu.vn voi tieu de: PV_KSEG_HO TEN_SDT

 ----------------------------------------------

  

Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 
Nhóm tin tuyển dụng: 
or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook