CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐÓNG TÀU VIỆT NAM(VISEC) tuyển dụng Kỹ sư Máy tàu thủy

THONG BAO TUYEN DUNG
CONG TY CP KY THUAT DONG TAU VIET NAM(VISEC) tuyen dung Ky su May tau thuy
 Cong ty VISEC hoat dong chinh trong linh vuc hang hai. Hien tai chung toi co van phong dai dien tai HCM, Hai Phong. Do nhu cau thi truong, nen chung toi can tuyen them ky su may tau thuy voi mo ta cong viec nhu sau:
Vi tri tuyen dung:
Ky su may tau thuy
So luong: 04
Mo ta cong viec:
Ky su chuyen nganh ve may, uu tien cac ky su duoc dao tao chinh quy theo chuyen nganh may tau thuy.
Da co kinh nghiem su dung phan mem de thiet ke hoac biet cac phan mem thiet ke CAD trong linh vuc hang hai
Trien khai thiet ke thi cong tu so do nguyen ly, trien khai bo tri lap dat cac thiet bi tu so do bo tri vao phan mem CAD/CAM thuoc linh vuc tau thuy va cac cong trinh noi.
Bo tri & bien soan cac ho so thiet ke thi cong tu phan mem CAD\CAM.
Yeu cau:
- Ky su moi tot nghiep dai hoc chuyen nganh may dong luc, may khai thac.
- Ky su da co kinh nghiem di tau voi chuyen ngang ve may.
- Yeu nghe, am hieu nghe, co kinh nghiem lam ky su may thuy. 
- Chiu duoc ap luc cong viec cao, Co suc khoe tot.
- San sang di cong tac xa
Thoi gian thu viec: 1 hoac 2 thang theo kha nang cua tung ung vien
Hinh thuc lam viec: Nhan vien chinh thuc
Cac che do duoc huong khi lam viec:
- Huong luong co dinh hang thang va luong them gio, thanh toan cong tac phi, an trua tai cong ty.
- Duoc nghi le va duoc thuong theo che do chung cua cong ty. 
- Duoc dong bao hiem ngay khi duoc nhan lam nhan vien chinh thuc. 
- Duoc boi duong chuyen mon thuong xuyen trong cong ty va dinh ky tai hien truong. 
- Cung cac quyen loi khac.
Ho so bao gom:
- Don xin viec. 
- So yeu ly lich, CV 
- Ho khau, chung minh nhan dan va giay kham suc khoe. 
- Cac bang cap co lien quan.
Han nop ho so: 12/2018
Thong tin website: https://www.visec.com.vn/
Dang ky phong van: cac ban gui CV tieu de PV-VISEC-ho ten- sdt den mail duchanh@vimaru.edu.vn
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN