Công tác Đoàn TN - Hội Sinh viên

Công tác Đoàn TN - Hội Sinh viên

4.1. Giới thiệu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

4.1.1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam là tổ chức Đoàn trường Đại học, Cao đẳng (tương đương Đoàn Thanh niên cấp quận/huyện) và trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng.

- Cơ cấu tổ chức bao gồm 04 cấp:

   1. Đoàn trường.

   2. Các Liên chi đoàn, Đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

   3. Chi đoàn.

   4. Phân đoàn.

- Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường

+ 12 Liên chi đoàn: khoa Hàng hải, khoa Máy tàu biển, khoa Điện – Điện tử, khoa Đóng tàu, viện Cơ khí, khoa Công trình, khoa Kinh tế, khoa Quản trị - Tài chính, khoa Công nghệ thông tin, khoa Ngoại ngữ, Viện Môi trường, Viện Đào tạo quốc tế.

+ 02 đoàn cơ sở: Đoàn trường CĐ Nghề VMU và Đoàn Thanh niên Viện KHCN Tàu thủy.

+ 02 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường: Chi đoàn giáo viên khối cơ sở - cơ bản, Chi đoàn cán bộ khối phòng ban - công ty - trung tâm.

- Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 21 đồng chí và Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 07 đồng chí.

- Liên hệ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Việt Nam

+ Địa chỉ:             Nhà A9 – Khu Hiệu bộ trường ĐH Hàng hải Việt Nam

                           Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

+ Điện thoại:        031.3501346  

+ Website:                       http://doanthanhnien.vimaru.edu.vn 

+ Văn phòng Đoàn trường:         Phòng 202 – Tầng 2 nhà A9.

+ Bí thư Đoàn trường:     Phòng 201 – Tầng 2 nhà A9.

4.1.2. Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường đóng vai trò nòng cốt trong việc chỉ đạo, định hướng hoạt động của Hội Sinh viên.

- Cơ cấu tổ chức bao gồm 03 cấp:

   1. Hội Sinh viên trường.

   2. Liên chi hội sinh viên khoa/viện (tổ chức tương ứng với Liên chi đoàn).

   3. Chi hội (tổ chức tương ứng với Phân đoàn).

- Liên hệ:

+ Hội Sinh viên trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Địa chỉ:       Nhà A9 – Khu Hiệu bộ trường ĐH Hàng hải Việt Nam

                                       Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3501346

+ Văn phòng Hội: Phòng 101 – Tầng 1 nhà A9.

+ Phòng Chủ tịch Hội Sinh viên trường: Phòng 202 – Tầng 2 nhà A9. 

4.2. Một số vấn đề Đoàn viên cần biết

4.2.1. Tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đoàn   

a. Tiếp nhận sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên thanh niên là sinh viên mới nhập học hoặc cán bộ, giảng viên mới nhận công tác tại trường

- Đoàn viên thanh niên có trách nhiệm nộp Sổ đoàn viên cho Đoàn trường qua Văn phòng Đoàn trường khi nhập học hoặc khi nhận công tác tại trường

- Hoàn chỉnh đầy đủ nội dung giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong Sổ đoàn viên và nộp lệ phí chuyển sinh hoạt Đoàn theo quy định.

- Đối với những trường hợp sinh viên chưa được kết nạp Đoàn thì được sẽ được Chi đoàn theo dõi bồi dưỡng và kết nạp theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

b. Chuyển sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên ra khỏi trường vì lý do tốt nghiệp, thôi học, chuyển công tác,...

- Đoàn viên có trách nhiệm liên hệ với Văn phòng Đoàn trường để nhận lại Sổ Đoàn viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn về cơ sở mới. Đoàn viên có trách nhiệm bảo quản Sổ Đoàn viên và chuyển đến cơ sở mới.

- Trong trường hợp có nhiều đoàn viên trong Chi đoàn cùng chuyển sinh hoạt (ví dụ: tốt nghiệp cùng đợt) thì Bí thư Chi đoàn có trách nhiệm liên hệ với Văn phòng Đoàn trường để nhận lại sổ Đoàn viên và làm thủ tục chuyển sinh hoạt cho từng đoàn viên trong Chi đoàn về cơ sở mới.

4.2.2. Nhận xét, đánh giá phân loại đoàn viên

Hằng năm, Chi đoàn tổ chức họp  để nhận xét, đánh giá và phân loại đoàn viên. Bí thư Chi đoàn có trách nhiệm liên hệ với văn phòng Đoàn trường để nhận Sổ Đoàn viên và ghi kết quả nhận xét, đánh giá quá trình rèn luyện của từng đoàn viên vào sổ.

4.2.3. Khen thưởng và kỷ luật

- Khen thưởng: Ở 04 cấp Trung ương, Thành đoàn, Đoàn trường, Liên chi đoàn khoa/viện hoặc Đoàn Cơ sở căn cứ dựa trên thành tích của các tập thể, cá nhân.

- Kỷ luật: Theo các quy định trong Điệu lệ Đoàn. Lưu ý, đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí từ 03 tháng trở lên trong 01 năm mà không rõ lý do sẽ bị xem xét khai trừ ra khỏi Đoàn.

4.2.4. Điều kiện để đoàn viên thanh niên sinh viên được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng

4.2.4.1. Tiêu chuẩn chung:

1. Có nguyện vọng phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

2. Đã hoàn chỉnh việc khai lý lịch của người xin vào Đảng (theo hướng dẫn của Văn phòng Đảng ủy).

3. Đạo đức tốt: Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế rèn luyện của Nhà trường. Có điểm phân loại rèn luyện sinh viên hằng năm từ 80 điểm trở lên.   

4. Có Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

5. Tham gia tích cực, có nhiều thành tích đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên từ cấp khoa/viện, Đoàn cơ sở trở lên hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực  học tập, nghiên cứu khoa học, thi Olympic, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

6. Được tập thể chi đoàn tín nhiệm, đồng ý giới thiệu cho Đoàn cấp trên.

4.2.4.1. Tiêu chuẩn riêng (xét sau kỳ học thứ 3):

a. Đối với đối tượng đoàn viên SV thuộc diện có thành tích học tập tốt:

- 02 học kỳ liên tiếp gần nhất tính đến thời điểm xét có điểm trung bình chung học kỳ từ   3.2 trở lên và không có học phần nào bị điểm D trong 02 học kỳ đó.

- Có ít nhất 01 giấy khen/giấy chứng nhận thành tích từ cấp khoa/viện hoặc Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường trở lên.

b. Đối với đối tượng đoàn viên SV thuộc diện có thành tích hoạt động phong trào tốt:

- 02 học kỳ liên tiếp gần nhất tính đến thời điểm xét có điểm trung bình chung học kỳ từ   2.5 trở lên và không có học phần nào bị điểm F trong 02 học kỳ đó.

- Có ít nhất 01 bằng khen/giấy khen/giấy chứng nhận thành tích từ cấp Trường trở lên.

4.3. Các chương trình hoạt động của Đoàn trường

- Bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu.

- Thiết thực triển khai thực hiện đồng bộ các phong trào lớn của Đoàn: “Xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Sinh viên 5 tốt”,...

- Tạo các sân chơi trí tuệ, bổ ích và hấp dẫn, đẩy mạnh các hoạt động văn - thể - mỹ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên thanh niên sinh viên

- Nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường.

- Các hoạt động giao lưu, liên kết xã hội - nhân đạo - từ thiện - tình nguyện - tiếp sức mùa thi,… phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook