Chi nhánh VPBank Hải Phòng tuyển dụng tháng 9 năm 2017

Chi nhanh VPBank Hai Phong tuyen dung thang 9 nam 2017

Can tuyen: Nhan vien tin dung
Noi lam viec: Hai Phong
Loai hinh cong viec: Toan thoi gian co dinh
Han nop ho so: 22/09/2017
So luong: Nhieu.
 
YEU CAU CONG VIEC:
Mo ta cong viec:
Tim kiem va tu van cho khach hang ve san pham tin dung.
Tiep nhan, tham dinh va hoan tat ho so vay cua khach hang.
Thuc hien cac thu tuc giai ngan cho khach hang
Theo doi va thuong xuyen kiem tra hoat dong kinh doanh va viec tra no cua khach hang de co bien phap kip thoi.
Theo doi, cham soc khach hang nham dam bao moi quan he tot
 
Yeu cau chung:
Tot nghiep DH, cao dang nhom nganh lien quan kinh te, tai chinh, ngan hang, kinh te, ngoai thuong....
Chiu ap luc cong viec cao...
Co ky nang giao tiep, ban hang tot...
Bang cap toi thieu:  Cao dang
 
Luong:
Nhan vien cong tac: 4tr/thang + thuong doanh so hang thang, muc cao nhat 30tr/thang.
Nhan vien chinh thuc:  Thoa thuan + thuong doanh so hang thang, muc cao nhat 30tr/thang.
 
DANG KY PHONG VAN
- Cac ban gui CV theo mau cua ABBank voi tieu de: PV_VPBank_ho ten_sdt den email: duchanh@vimaru.edu.vn
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 2253. 625. 175;
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN