Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Cap hoc bong khuyen khich hoc tap cho sinh vien

Buoc 1. Ngay sau khi ket thuc hoc ky 1, ket thuc nam hoc, Co van hoc tap (Giao vien chu nhiem) chi dao ban can su lop khoa hoc to chuc hop lop de xet phan loai hoc tap va ren luyen cho tung ca nhan SV (BM01.QT.CTSV.09) va tap the lop trong tung hoc ky, xet diem thuong cho can bo lop. Gui nhan xet phan loai ren luyen SV va tap the, ban xet diem thuong can bo lop va bang tong hop phan loai hoc tap ren luyen cuoi ky va nam hoc ve Hoi dong Khoa xem xet (Thoi han: hoc ky I truoc 15/3, hoc ky II truoc 30/9 hang nam).

Buoc 2.  Hoi dong cap Khoa/Vien to chuc hop, xet phan loai hoc tap, ren luyen ca nhan va tap the cuoi ky va cuoi nam hoc (BM01.QT.CTSV.09, BM02.QT.CTSV.09, BM03.QT.CTSV.09, BM04.QT.CTSV.09) va gui ho so de nghi ve Phong CTSV de trinh Hoi dong Nha truong xem xet (Hoc ky I: Truoc 30/3, Hoc ky II: Truoc 10/10 hang nam).

Buoc 3. Phong CTSV tap hop so lieu phan loai hoc tap, ren luyen tu cac Khoa/Vien, doi chieu ra soat so lieu voi cac Khoa/Vien; sau 01 tuan ra soat lai danh sach SV duoc nhan hoc bong, cac Khoa/Vien chuyen lai danh sach chinh thuc duoc nhan hoc bong ve phong CTSV. Phong CTSV va trinh Hoi dong cap Truong xem xet viec phan loai thi dua, dong thoi xet hoc bong khuyen khich hoc tap, de nghi Ban Giam hieu cong nhan danh hieu thi dua, xet cap hoc bong khuyen khich hoc tap doi voi ca nhan va tap the lop khoa hoc (Hoc ky I: Truoc 15/4, Hoc ky II: Truoc 30/10 hang nam).

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN