Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Bước 1. Ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, kết thúc năm học, Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) chỉ đạo ban cán sự lớp khóa học tổ chức họp lớp để xét phân loại học tập và rèn luyện cho từng cá nhân SV (BM01.QT.CTSV.09) và tập thể lớp trong từng học kỳ, xét điểm thưởng cho cán bộ lớp. Gửi nhận xét phân loại rèn luyện SV và tập thể, bản xét điểm thưởng cán bộ lớp và bảng tổng hợp phân loại học tập rèn luyện cuối kỳ và năm học về Hội đồng Khoa xem xét (Thời hạn: học kỳ I trước 15/3, học kỳ II trước 30/9 hàng năm).

Bước 2.  Hội đồng cấp Khoa/Viện tổ chức họp, xét phân loại học tập, rèn luyện cá nhân và tập thể cuối kỳ và cuối năm học (BM01.QT.CTSV.09, BM02.QT.CTSV.09, BM03.QT.CTSV.09, BM04.QT.CTSV.09) và gửi hồ sơ đề nghị về Phòng CTSV để trình Hội đồng Nhà trường xem xét (Học kỳ I: Trước 30/3, Học kỳ II: Trước 10/10 hàng năm).

Bước 3. Phòng CTSV tập hợp số liệu phân loại học tập, rèn luyện từ các Khoa/Viện, đối chiếu rà soát số liệu với các Khoa/Viện; sau 01 tuần rà soát lại danh sách SV được nhận học bổng, các Khoa/Viện chuyển lại danh sách chính thức được nhận học bổng về phòng CTSV. Phòng CTSV và trình Hội đồng cấp Trường xem xét việc phân loại thi đua, đồng thời xét học bổng khuyến khích học tập, đề nghị Ban Giám hiệu công nhận danh hiệu thi đua, xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với cá nhân và tập thể lớp khóa học (Học kỳ I: Trước 15/4, Học kỳ II: Trước 30/10 hàng năm).

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook