NGÀNH HÀNG HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (VOSCO) TUYỂN DỤNG 2017

Cong ty co phan Van tai bien Viet Nam(VOSCO) chinh thuc di vao hoat dong tu ngay 01/01/2008 tren co so chuyen doi sang mo hinh co phan tu Cong ty Van tai bien Viet Nam (VOSCO) duoc thanh lap ngay 01/7/1970.

InlacoSaigon tuyển Cadet lương 800 usd

InlacoSaigon tuyen Cadet luong 800 usd

Tau quoc te.

Chi tiet xin goi Mr Toan, phong thuyen vien cong ty.

098 445 80 19

TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO ĐOÀN TÀU ĐẨY SÀ LAN THAN CHẠY TRONG TỈNH QUẢNG NINH (100km)

#1039
TUYEN THUYEN VIEN CHO DOAN TAU DAY SA LAN THAN CHAY TRONG TINH QUANG NINH (100km)
Quang Ninh, thang 6 nam 2017
Ben cong ty dang co nhu cau tuyen dung nhu sau:
(muc luong tam tinh, co the cao hon)

Trang

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook