Xử lý buộc thôi học

Dieu 24. Xu ly buoc thoi hoc

Sau moi hoc ky, sinh vien bi buoc thoi hoc neu roi vao mot trong cac truong hop sau:

a) Da bi canh bao hoc tap muc 2, nhung ket qua cua lan xu ly tiep theo van khong duoc cai thien va tiep tuc bi canh bao hoc tap theo Khoan 1a, 1b Dieu 23 (con goi la canh bao muc 3).

b)  Vuot qua thoi gian toi da duoc phep hoc o Truong quy dinh tai Khoan 2, Dieu 6 cua Quy che nay (co tinh ca thoi gian xin nghi hoc tam thoi vi ly do ca nhan).

c) Voi thoi gian con lai cua thoi gian toi da duoc phep hoc, sinh vien khong con kha nang hoan thanh chuong trinh.

d) Khong hoan thanh nghia vu hoc phi theo dung quy dinh cua Nha truong.

e) Khong dang ky hoc tap, tu y bo hoc khong co ly do dan den diem trung binh chung hoc tap o mot hoc ky chinh bang 0.

g) Bi ky luat lan thu hai vi ly do di thi ho hoac nho nguoi thi ho, hoac bi ky luat o muc xoa ten khoi danh sach sinh vien cua truong.

3. Ghi chu: Sinh vien thuoc dien bi buoc thoi hoc quy dinh tai cac diem 2a, 2b, 2c cua Dieu nay duoc quyen xin xet chuyen sang hoc tap he vua lam vua hoc hoac bac cao dang, cao dang nghe (tuong ung hoac thap hon he dang hoc) va duoc bao luu ket qua theo quy dinh.

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN