Tuyển 03 Kỹ Sư tốt nghiệp ngành Đóng Tàu hoặc Thiết kế Tàu làm công việc UTM, NDT.

 
Kinh gui: Mr. NGUYEN DUC HANH
 
VIMISCO tran trong gui loi chao va de nghi quy anh ho tro dang thong tin tuyen dung cua cong ty chung toi tren website http://www.ctsv.vimaru.edu.vn/ voi noi dung nhu sau: 
 
Tuyen 03 Ky Su tot nghiep nganh Dong Tau hoac Thiet ke Tau lam cong viec UTM, NDT.
 
I. GIOI THIEU CONG TY:
Cong ty CP Cong nghiep va Dich vu Hang hai Viet Nam (VIMISCO) la don vi duoc cac co quan dang kiem NK va VR cap chung nhan co so du dieu kien cung cap dich vu: 
- Danh gia, kiem tra do day ket cau than tau (UTM); 
- Danh gia, kiem tra khong pha huy (NDT) su dung cac phuong phap: Tham thau (PT), Tu tinh (MT), Sieu am (UT), Chup phim (RT)...;
Dia chi: So 623 lo 22 Le Hong Phong, Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong.
 
II. THONG TIN TUYEN DUNG:
Tuyen 03 Ky Su tot nghiep nganh Dong Tau hoac Thiet ke Tau lam cong viec UTM, NDT.
Han nop ho so: 30/9/2018
Luong khoi diem: Tren 6tr/thang
Thoi gian thu viec: Trao doi truc tiep khi phong van
Hinh thuc lam viec: Nhan vien chinh thuc
Trinh do yeu cau: Dai hoc
Gioi tinh yeu cau: Nam
Hinh thuc lien he: Moi hinh thuc
 
MO TA CONG VIEC
Su dung cac loai may moc thiet bi cong nghe cao de thuc hien nghiep vu:
- Danh gia, kiem tra do day ket cau than tau (UTM);
- Danh gia, kiem tra khong pha huy (NDT) su dung cac phuong phap: Tham thau (PT), Tu tinh (MT), Sieu am (UT), Chup phim (RT)...;
 
YEU CAU CONG VIEC
- Tot nghiep dai hoc nganh vo tau thuy hoac dong tau.
- Thanh thao AutoCAD
- Khong yeu cau kinh nghiem (se duoc dao tao quy trinh va nghiep vu tai cong ty).
- Nhanh nhen, trung thuc, ham hoc hoi, chu dong trong cong viec.
 
QUYEN LOI DUOC HUONG
Duoc huong che do BHYT, BHXH, du lich va cac quy dinh khac theo Luat LD
 
YEU CAU HO SO
1. So yeu ly lich.
2. Van bang, bang diem, chung chi.
3. Giay kham suc khoe.
4. Don xin viec.
5. Ho so chung minh nang luc khac (neu co).
Luu y: Chap nhan ho so photo, email... co the bo sung sau khi phong van.
 
III. THONG TIN LIEN HE
Nguoi lien he: Mr Phuong - Can bo To chuc
Dia chi: So 623 lo 22 Le Hong Phong, Dong Khe, Ngo Quyen, Hai Phong
Dien thoai: 0986.986.433
 
 
Tran trong cam on anh.
 
 
Best Regards!
 
NGUYEN VAN LUYEN
**************************
VIET NAM MARINE SERVICE AND INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ----------------------------------------------
  
Thanks & Best regards!
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;

 

 

 

 

File đính kèm: 
Nhóm tin tuyển dụng: 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN