THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA TUYỂN DỤNG TECHCOMBANK HẢI PHÒNG

#1089

THONG TIN CHI TIET CUA TUYEN DUNG TECHCOMBANK HAI PHONG

Du kien tuan sau, se phoi hop to chuc hoi thao ve Techcombank: dinh huong phong van va tuong lai phat trien nghe nghiep o Techcombank tai giang duong DHHHVN. Cac ban dang ky du hoi thao va phong van xin viec gui CV ve Phong CTSV truoc 28/5/2017.

 

"Dear Mr Nguyen Duc Hanh

 

Xin loi Anh Hanh la bay gio minh moi phan hoi lai duoc. Thong cam giup minh nhe.

Ben minh hien dang co nhu cau tuyen dung nhu sau:

1. 08 Giao dich vien

2. 06 Chuyen vien khach hang tai chinh ca nhan (RBO)

3. 04 Chuyen vien khach hang doanh nghiep (RM)

Day la cac thong tin lien quan den mo ta cong viec, yeu cau ve kien thuc va ky nang cua cac vi tri:

Tran trong ./.

Dam Cong Binh

Giam doc Chi nhanh

TECHCOMBANK HAI PHONG"

 

Mo Ta Cong Viec Vi Tri CVKH Ca Nhan (RBO)

A. Chuc nang, nhiem vu

1. Cong viec chinh:

Doi tuong Khach hang duoc quan ly:

* Khach hang ca nhan do chuyen vien khach hang ca nhan tu phat trien.

* Khach hang lon do don vi phan cong.

* Huong toi khai thac phan khuc khach hang co thu nhap tu 10 trieu/thang tro xuong.

Phat trien Khach hang, ban cac san pham dich vu ngan hang tai chinh ca nhan:

* Tim kiem thong tin khach hang tiem nang.

* Lap ke hoach cong viec hang ngay.

* Len lich hen gap khach hang de gioi thieu va chao ban san pham.

* Thuc hien cac hoat dong ban hang ben ngoai, khao sat thi truong, thu thap thong tin doi thu canh tranh.: (chiem gan 70% thoi gian lam viec/ngay).

* Thuc hien goi dien cho khach hang moi va khach hang hien tai cua don vi.

* Chot ban hang.

* Dam bao su day du ve mat ho so khi chot ban nhung san pham tin dung voi khach hang (vi du: thu thap ho so, lam to trinh, chuyen ho so khach hang cho PCC, CCA)

Phoi hop voi cac bo phan lien quan ho tro khach hang sau giai ngan:

* Ban giao day du ho so khach hang va danh muc khach hang cho dau moi chuyen vien tu van dich vu tai chinh ca nhan cham soc, khai thac ban cheo va quan ly no khach hang sau khi hoan thien thu tuc giai ngan.

Kiem soat sau vay:

* Dinh ky theo quy dinh cua cac san pham tin dung/quy dinh kiem soat sau vay thuc hien danh gia khach hang, kiem soat muc dich su dung von cua khach hang, lap tuc thong bao ngay cho cac bo phan lien quan khi khach hang co van de ve tinh hinh tai chinh, kha nang tra no, muc dich su dung von.v.v...

Xu ly no:

* Doi voi cac khoan no co van de, co trach nhiem phoi hop voi chuyen vien tu van dich vu tai chinh ca nhan/HUB xu ly no/AMC trong qua trinh xu ly no cua khach hang.

Bao cao:

* Bao cao hoat dong ban hang theo yeu cau cua Giam doc khach hang ca nhan.

* Cap nhat ket qua ban hang ngay len he thong theo quy dinh.

* Dam bao su chinh xac ve so lieu cung cap.

* Cung cap dich vu va hoat dong ban hang tai chi nhanh neu duoc yeu cau

* Thuc hien cac cong viec khac co lien quan theo yeu cau cua Truong nhom / GD khach hang ca nhan

B. Trach nhiem

- Tuan thu day du tieu chuan chat luong dich vu danh cho vi tri Chuyen vien khach hang theo tung thoi ky va cac noi quy qquy dinh khac cua Ngan hang

- Thuc hien cong viec theo dung chinh sach, quy dinh, quy trinh, huong dan noi bo...va cam ket chat luong dich vu (SLAs)

- Dam bao su tuan thu doi voi chinh sach, quy trinh quy che cua Techcombank

Yeu Cau Cong Viec

* Bang cap va chuyen nganh: Tot nghiep dai hoc tro len chuyen nganh Tai chinh ngan hang; Ngoai thuong; Kinh te hoac linh vuc lien quan.

* Uu tien nguoi co kinh nghiem ban hang

* Ngoai ngu: tieng Anh (TOEIC tu 405 diem tro len) hoac ngoai ngu khac voi trinh do tuong duong

* Yeu cau khac: ngoai hinh de nhin.

* Kha nang tin hoc: co kinh nghiem su dung cac phan mem VP, tai chinh ngan hang,

* Ung vien du tuyen tai dia ban nao phai ghi ro trong CV ung tuyen.

Mo Ta Cong Viec Vi Tri Chuyen Vien KHDN (RM)

- Dong vai tro dau moi quan ly khach hang, dua ra cac tu van tai chinh va huong dan khach hang su dung cac dich vu cua Ngan hang.

- Xay dung va trien khai cac hoat dong tiep thi ban hang cho cac khach hang thuoc phan khuc duoc giao tren co so ke hoach kinh doanh tuan, thang va quy.

- Dam bao su nhat quan tren cac khia canh quan he khach hang, cung cap san pham, thuc hien quy trinh ban hang, danh gia va phan hoi voi khach hang, kiem soat van hanh giao dich va xu ly khieu nai.

- Tang truong thu nhap ben vung tu cac khach hang trong danh muc hien tai va thong qua viec phat trien khach hang moi co chat luong tin dung tot.

- Chu dong thuc hien cac chien luoc hieu qua de quan ly quan he khach hang cu va moi bang viec xac dinh dung nhu cau va cung cap dich vu chat luong tot nham tang ty le thu nhap tu KH.

- Phoi hop, thuc hien day du va chi tiet hoat dong danh gia khach hang trong toan bo qua trinh tham dinh, viet bao cao, lap to trinh tin dung, chuan bi ho so hop dong tin dung va thuc hien tai cap han muc v.v... cho khach hang thuoc phan khuc quan ly.

- Lam viec chat che voi cac ARM/CSM va cac bo phan lien quan khac de hoan thanh thu tuc giai ngan, thu hoi no, giai toa TSDB, phat hanh bao lanh, L/C cho khach hang v.v...

- Thuc hien hoat dong kiem soat sau vay nham phat hien cac dau hieu canh bao som cua cac khach hang co van de, thuc hien cac hanh dong can thet de bao ve loi ich chinh dang cua Techcombank.

-Phoi hop voi cac bo phan san pham tai cac Khoi khac (Treasury Sales Officer, Trade Officer) de danh gia nhu cau cua khach hang nham cung cap cac giai phap tai chinh tong the cho khach hang USME.

- Xay dung mang luoi quan he kinh doanh trong linh vuc chuyen mon va cong dong doanh nghiep tai dia ban.

- Dan dat va tao dong luc cho cac RM khac (cap do thap hon) cung cap chat luong dich vu tot cho cac khach hang. Chu dong chia se cac kinh nghiem, kien thuc va cach lam thanh cong cho cac RM cap do thap hon

Yeu Cau Cong Viec

- Co it nhat 02 nam kinh nghiem o vi tri quan he khach hang vua va nho tai cac ngan hang uy tin

- Tot nghiep dai hoc chuyen nganh Kinh te/Tai chinh/Ngan hang/QTKD hoac cac chuyen nganh khac co lien quan

- Co kha nang lap ke hoach va to chuc ban hang

- Co kha nang tuong tac, dam phan va thuyet phuc khach hang tot

- Co kha nang tu van va dua ra cac giai phap tot nhat cho khach hang

Mo Ta Cong Viec Vi Tri Giao dich vien

Chuc nang, nhiem vu

1.Thuc hien giao dich va cung cap dich vu (70% tong quy thoi gian), nhu:

- Thuc hien cac giao dich tien mat va phi tien mat cho cac khach hang (nhu: mo tai khoan, nhan tien gui...) theo dung thu tuc cua TCB.

- Cung cap dich vu cho khach hang ca nhan mot cach nhanh nhat, tot nhat .

- Luon cap nhat cac quy dinh, quy trinh dich vu khach hang va huong dan cua TCB

- Giai quyet cac yeu cau cua khach hang trong tham quyen.

2. Ban hang (20% tong quy thoi gian)

- Xac dinh co hoi ban cheo trong qua trinh giao dich va khuyen khich khach hang su dung them cac san pham khac, voi cac san pham khong thuoc phong DVKH thi chuyen cac bo phan lien quan.

- Tien hanh goi dien de ban san pham cho khach hang khi duoc Giam doc DVKH yeu cau.

- Luon cap nhat cac san pham, chuong trinh Marketing va cac chien dich ban hang moi cua TCB.

3. Bao cao va kiem tra (10% tong quy thoi gian)

* Kiem tra cac giao dich/chung tu phat sinh trong ngay

* Doi chieu giao dich va luong tien mat, dam bao so du tai quy tien mat ve khong sau khi het gio giao dich

* Cham kiem tra chung tu da hach toan giao dich cua ngay hom truoc.

* Lap bao cao hang ngay sau khi het gio giao dich

* La thanh vien cua to tiep quy ATM tai CN/PGD/vung lan can.

* Thuc hien cac cong viec khac theo su phan cong cua KSV/Truong nhom GDV.

Trach nhiem

* Thuc hien cong viec theo dung chinh sach, quy dinh, quy trinh, huong dan noi bo... va cam ket chat luong dich vu (SLAs)

* Tuan thu day du tieu chuan chat luong dich vu danh cho vi tri Giao dich vien va cac noi quy quy dinh khac cua Ngan hang theo tung thoi ky

* Dam bao tinh chinh xac cua cac giao dich thuc hien

* Tiep nhan y kien cua khach hang ve san pham, quy trinh, dich vu, chinh sach... de co khuyen nghi doi voi cac bo phan chinh sach.

Yeu Cau Cong Viec

1. Bang cap va chuyen nganh: Tot nghiep tu trung cap tro len chuyen nganh Tai chinh ngan hang; Ngoai thuong; Kinh te, Ke toan hoac linh vuc lien quan.

2. Kinh nghiem: Uu tien nguoi co kinh nghiem trong linh vuc Ngan hang

3. Ngoai ngu: Tieng Hoa giao tiep /tieng Anh (TOEIC tu 400 diem tro len) hoac ngoai ngu khac voi trinh do tuong duong.

4. Yeu cau khac: co ngoai hinh de nhin, giong noi chuan, de nghe.

- Kha nang tin hoc: co kinh nghiem su dung cac phan mem VP, tai chinh ngan hang,

- Ung vien du tuyen o dia ban nao phai ghi ro tren CV

 

or

For faster login or register use your social account.

Connect with Facebook