THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG_CÔNG TY CPTM VÀ VTQT BẢO LINH

 
"Dear Mr. Nguyen Duc Hanh 
Em chao thay a ! Em la cuu sinh vien cua truong. Cong ty em dang co nhu cau tuyen dung them 3 nhan vien chung tu hang xuat. Vi vay em mong thay chuyen tai thong diep tuyen dung nay den cac ban va cac em K54 de cong ty em co co hoi don nhan cac ban va cac em . 
Day la mo ta ve cong ty va vi tri tuyen dung cua ben em :
- Ten cong ty : Cong ty CPTM va VTQT Bao Linh
- MST :0200639844
- Dia chi : 356 Da Nang , P. Dong Hai 1, Q.Hai An , TP.Hai Phong.
- Mo ta cong ty : Cong ty hoat dong trong linh vuc xuat khau va logistics.
- Vi tri tuyen dung : Nhan vien chung tu hang xuat.
- Mo ta cong viec : Lam chung tu hang xuat nhu book tau ,khai Hai Quan, khai C/O ,..va cac cong viec khac do truong nhom giao.
- Yeu cau : Tot nghiep dai hoc chuyen nganh logistics,kinh te van tai bien,kinh doanh quoc te,.. Tieng Anh giao tiep tot, thanh thao word,excel va cac ki nang may tinh. Nhanh nhen va tiep thu nhanh. Uu tien kinh nghiem,khong co duoc dao tao.
- Muc luong : Thuong luong trong qua trinh phong van.
- Che do : Thu viec 3 thang,sau 3 thang dong BHXH,BHTN ,luong thang thu 13 va thuong le tet,nghi phep theo quy dinh Nha nuoc.
- Moi truong lam viec than thien, toan nguoi tre nen phu hop voi cac ban moi ra truong muon hoc hoi kinh nghiem.
Em xin chan thanh cam on thay !

  PHAM THI HOA
BAO LINH JSC., - ACCOUNTING DEPT
Address: 356-358 Da Nang Str., Haiphong City, Vietnam
 
Contact tu van:
Mr. NGUYEN DUC HANH (E-work Center VMU)
Pho truong phong / Phong Cong tac Sinh vien
Pho Giam doc TT Dao tao & Gioi thieu viec lam 
Truong Dai hoc Hang hai Viet Nam - VMU
Add: 484, Lachtray St, Haiphong City, Vietnam.
Office: 107A / 1st floor / A1 buiding.
Mobile 1:  (+84) 904. 523. 523;
Fax:  (+84) 313. 625. 175;
 

Thông báo

Tuyển dụng

Văn bản - biểu mẫu

Tin liên quan

Xem nhiều

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN